Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Veilige Leeromgeving

Een veilige leeromgeving
Het schoolklimaat op Wolters is warm en respectvol. Leerlingen, ouders en leerkrachten vormen een hechte driehoek. De omgang is informeel waar mogelijk en professioneel als de situatie daar om vraagt. Wij streven naar een veilige leeromgeving voor alle betrokkenen. 

Sociaal-emotioneel leren
Op Wolters zijn we heel bewust bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van de kinderen. Wij streven naar een veilige leeromgeving voor al onze leerlingen. Het sociaal-emotioneel welbevinden van een kind is een eerste voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te komen. 

Middelen 
Sociaal emotioneel leren is een continu proces. Ter ondersteuning van dit proces gebruiken we de methode KWINK. Ons leerlingvolgsysteem volgt de kinderen ook op sociaal-emotioneel gebied. Waar nodig kunnen we expertise inzetten van de Schoolmaatschappelijk werk. De kracht van een goed pedagogisch beleid zit hem ook in pedagogische tact, eenduidigheid in handelen en het sociaal emotioneel begeleiden en volgen van de leerlingen. 

Expertgroep
Er is een expertgroep Sociaal Emotioneel Leren die waakt over ons beleid in dezen. Daarnaast ontwikkelt de groep initiatieven en wordt meegedacht over de wijze waarop we aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen en het pedagogisch klimaat op onze school. 

Oepsie de slang
Om het belang van de veilige leeromgeving, zichtbaar te maken voor onze kinderen hebben we op Wolters een mascotte; 
Oepsie de regelslang. Oepsie geeft de schoolafspraken en de veilige leeromgeving een gezicht. Zij staat voor een gezond pedagogisch klimaat en alle aspecten die daarbij komen kijken.

Oepsie wordt ingezet bij projecten ter bevordering van het sociaal-emotioneel bewustzijn op onze school. De slang bestaat uit zeven delen in zeven kleuren met daarop de zeven afspraken gedrukt.

Op Wolters is het fijn voor iedereen
Dat is de algemene afspraak. Meer specifiek zijn onderstaande afspraken geformuleerd:

1.  Oranje: Wij spreken af dat wij elkaar respecteren 
2.  Groen : Wij spreken af dat wij eerlijk blijven
3.  Blauw : Wij spreken af dat we rekening met elkaar houden
4.  Paars : Wij spreken af dat we naar elkaar luisteren
5.  Geel : Wij spreken af dat we belangstelling voor elkaar tonen
6.  Rood : Wij spreken af dat we veilig met onszelf en elkaar omgaan
7.  Roze : Wij spreken af dat we zorg dragen voor eigen en andermans spullen

De afspraken zijn positief geformuleerd en beginnen met “Wij spreken af dat wij”. De afspraken hebben een eigen kleur en logo. Zo herkennen onze “niet-lezers” (kleuters) ook de afspraken. Wij verwachten dat de regels worden  nageleefd door zowel leerlingen, medewerkers en ouders.

Eenduidig handelen bij conflictsituaties
Oeps het ging even mis! Kinderen die zich tijdens de pauze niet aan een regel houden, worden in eerste instantie op positieve wijze bewust gemaakt van hun gedrag. De pleinwacht vraagt de leerling bijvoorbeeld: Wat is de afspraak? Goed zo laat zien dat je het kan. Schelden, schoppen, spugen en slaan worden niet getolereerd. In zo'n geval kan de leerling naar binnen gestuurd worden om een OEPS-blad in te vullen. Met deze aanpak kiezen we ervoor om niet direct met de kinderen in gesprek te gaan maar de emotie te laten zakken en de betrokkenen eerst te laten reflecteren op hun eigen handelen. Hiertoe wordt het OEPS-blad ingezet waarop een kind beschrijft wat er mis ging en wat hij/zij een volgende keer anders zou kunnen doen. Voor de kleuters t/m groep 3-4 is er een Oeps, sorry-kleurplaat. De leerlingen worden zich door de OEPS-aanpak bewust van hun eigen gedrag en het gedrag van een ander. Conflicten worden door alle medewerkers hetzelfde benaderd en altijd wordt de groepsleerkracht van een leerling op de hoogte gebracht van conflictsituaties. Indien nodig worden ook de ouders geïnformeerd.