Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Veilige Leeromgeving

Een veilige leeromgeving
Het schoolklimaat op Wolters is warm en respectvol. Leerlingen, ouders en leerkrachten vormen een hechte driehoek. De omgang is informeel waar mogelijk en professioneel als de situatie daar om vraagt. Wij streven naar een veilige leeromgeving voor alle betrokkenen. Hoe wij dat vormgeven is beschreven in ons veiligheidsplan. Het plan staat als download achter de inlog op de website. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op Wolters zijn we heel bewust bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van de kinderen. Wij streven naar een veilige leeromgeving voor al onze leerlingen. Het sociaal-emotioneel welbevinden van een kind is een eerste voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te komen. 

Middelen 
Meerdere middelen zetten wij in om en veilige omgeving te creëren en om de kinderen te leren socialiseren en subjectiveren. We gebruiken daarbij o.a. de klassikale methode SOEMO. Ons leerlingvolgsysteem volgt de kinderen ook op sociaal-emotioneel gebied en indien wij daar aanleiding toe zien wordt in kleine groepjes met de kinderen gewerkt aan de hand van speciaal aangeschaft ontwikkelingsmateriaal voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kan de dramadocent ingezet worden. De kracht van een goed pedagogisch beleid zit hem ook in pedagogische tact, eenduidigheid in handelen en het sociaal emotioneel begeleiden en volgen van de leerlingen. Daartoe zetten wij o.a. Schoolwide Positive Behaviour Support (PBS) in. Zo begeleiden wij onze kinderen naar groei op alle fronten. Deze aanpak stelt ons in staat ons beleid voortdurend te toetsen en aan te passen en tijdig en op maat te handelen als de situatie daar om vraagt.

Expertgroep
Er is een expertgroep SO-EMO die waakt over ons beleid in dezen. Daarnaast ontwikkelt de groep initiatieven en wordt meegedacht over de wijze waarop we aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen en het pedagogisch klimaat op onze school. 

Oepsie de slang
Om het belang van de veilige leeromgeving, zichtbaar te maken voor onze kinderen hebben we op Wolters een mascotte; 
Oepsie de regelslang. Oepsie geeft de schoolafspraken en de veilige leeromgeving een gezicht. Zij staat voor een gezond pedagogisch klimaat en alle aspecten die daarbij komen kijken.

Ook ons pedagogisch handelen volgens de beginselen van Schoolwide Positive Behaviour Support (PBS), valt daar dus onder. Klik hier  voor de principes van de aanpak van PBS. Oepsie wordt ingezet bij projecten ter bevordering van het sociaal-emotioneel bewustzijn op onze school. In alle klassen hangt een gelamineerde versie van de slang. De slang bestaat uit zeven delen in zeven kleuren met daarop de zeven afspraken gedrukt.

Op Wolters is het fijn voor iedereen
Dat is de algemene afspraak. Meer specifiek zijn onderstaande afspraken geformuleerd:

1.  Oranje:   Wij spreken af dat wij elkaar respecteren 
2.  Groen :  Wij spreken af dat wij eerlijk blijven
3.  Blauw :  Wij spreken af dat we rekening met elkaar houden
4.  Paars :  Wij spreken af dat we naar elkaar luisteren
5.  Geel :  Wij spreken af dat we belangstelling voor elkaar tonen
6.  Rood :  Wij spreken af dat we veilig met onszelf en elkaar omgaan
7.  Roze :  Wij spreken af dat we zorg dragen voor eigen en andermans spullen

De afspraken zijn positief geformuleerd en beginnen met “Wij spreken af dat wij”. De afspraken hebben een eigen kleur en logo. Zo herkennen onze “niet-lezers” (kleuters) ook de afspraken.  Wij verwachten dat de regels worden  nageleefd door zowel leerlingen, als medewerkers, als ouders met als doel het creëren van een veilige leeromgeving waar rust en wederzijds respect voorop staan. 

Eenduidig handelen bij conflictsituaties
Oeps het ging even mis! Kinderen die zich tijdens de pauze niet aan een regel houden, worden in eerste instantie op positieve wijze bewust gemaakt van hun gedrag. De pleinwacht vraagt de leerling bijvoorbeeld: Wat is de afspraak? Goed zo laat zien dat je het kan. Schelden, schoppen, spugen en slaan worden niet getolereerd. In zo'n geval kan de leerling naar binnen gestuurd worden om een OEPS-blad in te vullen. Met deze aanpak kiezen we ervoor om niet direct met de kinderen in gesprek te gaan maar de emotie te laten zakken en de betrokkenen eerst te laten reflecteren op hun eigen handelen. Hiertoe wordt het OEPS-blad ingezet waarop een kind beschrijft wat er mis ging en wat hij/zij een volgende keer anders zou kunnen doen. Voor de kleuters t/m groep 3-4 is er een Oeps, sorry-kleurplaat. De leerlingen worden zich door de OEPS-aanpak bewust van hun eigen gedrag en het gedrag van een ander. Conflicten worden door alle medewerkers hetzelfde benaderd en altijd wordt de groepsleerkracht van een leerling op de hoogte gebracht van conflictsituaties. Indien nodig worden ook de ouders geïnformeerd.

Soemokaarten
Soemokaarten zijn leskaarten die we gebruiken voor de lessen sociaal emotioneel. De expertgroep heeft bij alle OEPS-afspraken leskaarten geselecteerd die op het onderwerp aansluiten.

Sociaal emotioneel volgen
De school wil zich inspannen voor een veilige leeromgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen, maar dat kan alleen goed slagen in samenwerking met de ouders en met hun toestemming. We vragen van ouders om, voordat zij een kind bij ons aanmelden, goed na te denken over de vraag of zij het ermee eens zijn dat we naast de traditionele vakken ook op genoemde wijze aandacht besteden aan het ontwikkelingsproces van de kinderen. 
Indien ouders hun kind aanmelden, gaan we ervan uit dat zij ons beleid in dezen onderschrijven en alle medewerking zullen geven als de leerkracht dat vraagt. Wij van onze kant beloven geregeld te overleggen over de vorderingen van het kind.