Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs  >  Passend Onderwijs

Passend onderwijs en onze school
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Primair Onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Ondersteuning binnen de basisschool

Basisondersteuning
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. In het meer uitgebreide schoolondersteuningsplan staan ook de grenzen van onze zorg beschreven. 

Het is ons streven de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven door gedegen klassikaal onderwijs te bieden met structureel ruimte voor differentiatie. Dit laatste krijgt gestalte binnen het maatwerk. Daaronder verstaan wij alles wat een leerling extra doet naast het klassikale lesprogramma. We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen deze zo goed mogelijk te benutten.

Ook kan de hulp van de schoolmaatschappelijk werker worden ingeroepen bijvoorbeeld in de vorm van een sociale vaardigheidstraining voor de kinderen. In dat geval wordt altijd vooraf toestemming aan de ouders gevraagd.

Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we ‘Extra ondersteuning’. 
Indien een leerling, ondanks de op school geboden ondersteuning, niet de resultaten behaalt die het kind zou moeten kunnen behalen op basis van het intelligentiebeeld, dan wordt in overleg met de ouders, groepsleerkracht(en) en intern begeleider, externe specialistische hulp ingeschakeld. 

De schooldirecteur kan bij het SWV SPPOH een aanvraag indienen voor bekostiging van een individueel arrangement. Een individueel arrangement is een op de behoefte(n) van de individuele leerling afgestemd pakket van onderwijs, ondersteuning en zo nodig zorg. 
Voor specifiek advies m.b.t. Passend Onderwijs is vanuit het samenwerkingsverband SPPOH bovendien een adviseur aan de school toegewezen. 

Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen.

Bericht van SPPOH
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school
is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.