Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Veilige Leeromgeving  >  Pesten

Toelichting beleid ten aanzien van pesten
Het pedagogisch klimaat staat bij onze school hoog op de agenda. Wij streven naar een veilige leeromgeving voor al onze leerlingen. De school moet een plek zijn waar je je thuis en gewaardeerd voelt. Alleen dan kan een kind optimaal presteren en sociale zelfredzaamheid ontwikkelen.

Net als op iedere andere school komt het – helaas - voor dat kinderen pesten of gepest worden. Pesten is een vorm van conflict. Wij nemen conflicten serieus. In het conflict zijn niet alleen pester(s) en gepeste(n) betrokken, maar ook de zwijgers, meelopers en verdedigers dragen bij aan het proces. Ons uitgangspunt is dat alle participanten een rol kunnen spelen bij het komen tot een oplossing.

Anti-pestprotocol
Op Wolters werken wij met een anti-pestprotocol waarin wij stapsgewijs beschrijven wat wij doen om pesten te voorkomen en hoe wij handelen indien pesten zich voordoet. Het protocol is opgenomen in hoofdstuk 4 van het Veiligheidsplan.