Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Veilige Leeromgeving  >  Individueel probleemgedrag

Wanneer is er sprake van individueel probleemgedrag?
Een leerling vertoont probleemgedrag als hij/zij bovengemiddeld vaak op een negatieve manier in de aandacht staat. Dit is voor de leerkracht het signaal om het kind nader te observeren en zijn ontwikkeling goed te volgen.

Welke signalen leiden tot nadere observatie van de leerling?
-  de leerling houdt zich niet aan afspraken 
-  de leerling overtreedt regelmatig de regels
-  de groepsleerkracht signaleert ongewenst gedrag
-  de leerling raakt snel geïrriteerd
-  de leerling reageert primair en impulsief
-  de leerling heeft snel ruzie met medeleerlingen
-  de leerling pest andere kinderen
-  klasgenootjes klagen vaak over de leerling
-  ouders van medeleerlingen doen hun beklag
-  uit het Viseon blijkt dat de leerling uitvalt op één van de vier domeinen
-  de leerling scoort opvallend negatief in het afgenomen sociogram
Als de groepsleerkracht dat noodzakelijk acht wordt het kind aangemerkt voor extra begeleiding.

Time out en schorsing
Indien het gedrag van een kind niet verbetert– na meerdere waarschuwingen en extra begeleiding vanuit school en/of specialistische hulp buiten school-, treedt een stappenplan in werking dat wordt vastgesteld door IB’er na overleg met de directie. Indien nodig kan in dit stappenplan de time-out, schorsing en verwijdering geregeld worden. E.e.a. conform het beleidsdocument Regeling time-out, schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen.

Middelen
Afhankelijk van de situatie worden één of meerdere van onderstaande middelen ingezet?
o  Aangepast pedagogisch handelen groepsleerkracht. 
In overleg met IB’er en collega’s
o  Oudergesprek(ken)
Ouders worden geïnformeerd en betrokken bij vervolgproces. Ouders kunnen externe specialistische hulp inschakelen
o  Individueel gedragshandelingsplan
De groepsleerkracht stelt in overleg met de IB’er een individueel handelingsplan op
o  Teambespreking
Het team wordt geïnformeerd om zo tot een eenduidige aanpak van incidenten te komen; ook in de pauze en bij vakleerkrachten
o  Weekkaart
leerkracht houdt gedragskaart bij, ouders ondertekenen
o  Gedragscontract: 
individuele afsprakenkaart; het handelen wordt gekoppeld aan vooraf bepaalde consequenties
o  SOEMO-lessen: 
klassikale methode ter bevordering van sociaal-emotionele ontwikkeling
o  SOEMO-groepje: 
a.d.h.v. ontwikkelingsmateriaal wordt in kleine groepjes met de kinderen gewerkt door de LO’er
o  DRAMA-lessen: 
de groep komt in aanmerking voor drama-lessen met de dramadocent
o  Dossiervorming:
Van alle leerlingen worden de vorderingen bijgehouden in een dossier, ook v.w.b. de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze worden aangevuld met een incidentenlijst waar dat nodig geacht wordt