Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Organisatie  >  Bestuur

Het Bestuur
Het bestuur van de schoolvereniging bestaat uit 6 leden. Het bestuur vergadert maandelijks met de directie. De directeur doet dan verslag van het reilen en zeilen in de school. De algemene gang van zaken, het arbo-beleid, de financiën, het gebouw en overige personele zaken worden dan besproken. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd.

Bestuur schooljaar 2022 2023
Voorzitter :  Mw. Caroline Jager - de Hoop Scheffer 
Secretaris : Mw. Sophie Noppen - van Es
Penningmeester : Dhr. Jasper Nillesen
Bestuurslid : Mw. Saskia de Vriend - Juten
Bestuurslid : Dhr. Christian van Megchelen
Bestuurslid : Dhr. Remco Heeremans  

Met ingang van komend schooljaar (2023-2024) is het bestuur van Wolters op zoek naar een nieuwe Penningmeester en een nieuwe Intern Toezichthouder.
Klik op de links voor de vacatures.

Bezoldiging bestuur

De leden van het bestuur doen hun werk onbezoldigd.

Raad van Toezicht
Naast de Voorzitter zijn nog twee leden van het bestuur zijn belast met het intern toezicht. De samenstelling van de raad van toezicht is:
Mw. C. Jager - de Hoop Scheffer
Dhr R. Heeremans
Dhr. Van Megchelen

De rvt is een onafhankelijk orgaan, dat toeziet op:

  • Het vervullen van de maatschappelijke functie van de school te weten: het realiseren van de, wettelijk vastgelegde en maatschappelijk verlangde, doelen van het primair onderwijs
  • De verankering en legitimatie van de onderwijsorganisatie: de samenwerking met ouders en andere belanghebbenden in het perspectief van de gezamenlijke bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen en mede de oplossing van maatschappelijke problemen;
  • De vormgeving van een bedrijfsvoering welke noodzakelijk is om de doelen te kunnen realiseren, bijvoorbeeld het personeelsbeleid, het financieel beleid, de medezeggenschap, e.a.

De rvt heeft naast deze toezichttaken (het controlerend toezicht) ook de taak klankbord te zijn (het stimulerend toezicht) voor het bestuur. De Raad van Toezicht legt maandelijks in de bestuursvergaderingen verantwoording af over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden.

Bestuursverslag
Klik hier voor het Jaarverslag van 2021