Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Organisatie  >  Bestuur

Het Bestuur
Het bestuur van de schoolvereniging bestaat uit 6 leden. Het bestuur vergadert maandelijks met de directie. De directeur doet dan verslag van het reilen en zeilen in de school. De algemene gang van zaken, het arbo-beleid, de financiën, het gebouw en overige personele zaken worden dan besproken. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd.

Bestuur schooljaar 2021 2022
Voorzitter :  Mw. C. Jager - de Hoop Scheffer 
Secretaris : Mw. S. Noppen
Penningmeester : Dhr. J. Nillesen
Bestuurslid : Dhr. M. van Wijngaarden
Bestuurslid : Christian van Megchelen
Bestuurslid : Dhr. R. Heeremans  

Het bestuur van de school is vanaf schooljaar 2022 2023 op zoek naar een nieuw bestuurslid ‘uitvoerend bestuurder’. 
Klik hier voor de vacature en sollicitatieprocedure.

Bezoldiging bestuur
De leden van het bestuur doen hun werk onbezoldigd.

Raad van Toezicht
Twee leden van het bestuur zijn belast met het intern toezicht. De samenstelling van de raad van toezicht is:
Dhr R. Heeremans
Dhr. Van Megchelen

De rvt is een onafhankelijk orgaan, dat toeziet op:

  • Het vervullen van de maatschappelijke functie van de school te weten: het realiseren van de, wettelijk vastgelegde en maatschappelijk verlangde, doelen van het primair onderwijs
  • De verankering en legitimatie van de onderwijsorganisatie: de samenwerking met ouders en andere belanghebbenden in het perspectief van de gezamenlijke bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen en mede de oplossing van maatschappelijke problemen;
  • De vormgeving van een bedrijfsvoering welke noodzakelijk is om de doelen te kunnen realiseren, bijvoorbeeld het personeelsbeleid, het financieel beleid, de medezeggenschap, e.a.

De rvt heeft naast deze toezichttaken (het controlerend toezicht) ook de taak klankbord te zijn (het stimulerend toezicht) voor het bestuur. De Raad van Toezicht legt maandelijks in de bestuursvergaderingen verantwoording af over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden.

Bestuursverslag
Klik hier voor het Jaarverslag van 2020