Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs  >  Passend Onderwijs  >  Passend Onderwijs voor ouders

Toelichting Passend Onderwijs

Wat betekent passend onderwijs voor ouders?
De kern van Passend Onderwijs is het mogelijk maken van een passend onderwijsaanbod voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als voor kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen.
Scholen/schoolbesturen zijn verplicht een passende onderwijsplek voor ieder kind te realiseren. 

Deze zorgplicht impliceert dat, indien de school waar het kind is aangemeld niet tegemoet kan komen aan de zorgbehoefte van een kind, deze school de verantwoordelijkheid heeft om, in overleg met de ouders en schoolbesturen binnen de regio, wel een passend onderwijsaanbod te realiseren.

Het overheidsbeleid is erop gericht leerlingen met een speciale zorgvraag zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te houden. Scholen zijn verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heet zorgplicht. 

In ons schoolondersteuningsprofiel leest u welke zorg wij kunnen bieden op Wolters.

Samenwerkingsverbanden in de regio
Scholen in de regio werken samen om leerlingen een passende plek in het onderwijs te bieden. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Primair Onderwijs Haaglanden). Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs geven, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. Leraren en schoolleiders krijgen in het nieuwe stelsel een centrale rol. Zij staan dichtbij de leerlingen en weten welke behoeften ze hebben.

Financiering passend onderwijs
De samenwerkende scholen ontvangen een bijdrage voor de basisondersteuning. Als de basisondersteuning niet toereikend blijkt, kan een arrangement worden aangevraagd.

Ondersteuningsplan samenwerkende scholen
De samenwerkende scholen van het samenwerkingsverband SPPOH leggen de
afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in een ondersteuningsplan.
Hierin staat onder meer hoe de scholen:

  • het passend onderwijs in hun regio inrichten
  • het geld voor extra ondersteuning besteden
  • leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen
  • ouders informeren

Wij hebben op Wolters ook een eigen Ondersteuningsplan opgesteld, waarin meer gedetailleerd beschreven staat hoe de ondersteuning op Wolters is ingericht en hoe wij handelen als extra ondersteuning nodig blijkt.

Passende onderwijsplek
Eerst wordt geprobeerd een kind te plaatsen op de school die de voorkeur heeft van de ouders. Kan dit niet, dan gaat de school met de ouders op zoek naar een andere plek. De school moet rekening houden met de behoefte van het kind, met de voorkeuren van de ouders en met de mogelijkheden van de school en van de regio. Alle schoolbesturen in hetzelfde gebied hebben met elkaar afspraken gemaakt om passend onderwijs mogelijk te maken. Door deze regio-indeling krijgt een kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs.

Aanmelden voor passend onderwijs
Een ouder meldt een kind schriftelijk aan bij de school van zijn/haar voorkeur en geeft aan dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit moet minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint.

Beslissing school
De school heeft 6 weken om te bekijken of het een kind kan toelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur in overleg met de ouders een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden.

Als ouders en de school er samen niet uitkomen dan kunnen ouders gebruik maken van advies en ondersteuning van een onafhankelijke partij zoals een onderwijsconsulent. Wordt een kind ongelijk behandeld op grond van een handicap of chronische ziekte dan kunnen de ouders advies vragen bij het College voor de Rechten van de Mens. U kunt ook bezwaar maken bij het schoolbestuur of bij de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. In het uiterste geval kunnen ouders naar de rechter stappen. 

Ontwikkelingsperspectief voor een kind

Nadat een kind dat extra ondersteuning behoeft tot de school is toegelaten, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat welke extra begeleiding een kind krijgt, welk eindniveau een kind kan halen en welke extra ondersteuning en eventuele zorg nodig is. Als een ouder het niet eens is met het ontwikkelingsperspectief dan kunnen ouders hierover een oordeel vragen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.