Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs

Het onderwijs op Wolters

De Schoolvereniging Wolters is een neutraal bijzondere basisschool. Dit houdt in dat het onderwijs wordt gegeven met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en is er op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Aanbod
De kerndoelen geven een beeld van het inhoudelijke aanbod van het basisonderwijs. Het onderwijs op Wolters is ingericht volgens het jaarklassensysteem. Het onderwijs is hoofdzakelijk methodisch ingericht. Naast het klassikale programma waarin de leerstof voor alle leerlingen in principe gelijk is, creëren we structureel ruimte voor alle kinderen om te werken aan hun eigen ontwikkelingsbehoefte. Dit noemen we Maatwerk. 


Ondersteuning
De sociale en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen wordt systematisch gevolgd. Op Wolters hebben wij de ondersteuning zo ingericht dat de leraar de ruimte krijgt de zorg naar eigen inzicht in te richten en dat tegelijk de doorgaande lijn in de zorg bewaakt wordt. We werken volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. Zo zijn er voor de  subgroepjes richtlijnen opgesteld waarin beschreven staat welke leerlingen in aanmerking komen. De leraar kan om allerlei redenen ervoor kiezen van die richtlijn af te wijken. Dit zal dan in overleg met ouders moeten en verantwoord moeten worden in het maatwerkplan. Meer informatie over Maatwerk is te vinden op de website en in de informatiekaart Maatwerk.

Schoolplan
Het onderwijs op Wolters wordt gegeven volgens een schoolplan dat onder meer bevat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid voor de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan ligt voor ouders ter inzage op school en is als download beschikbaar op de website.