Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Identiteit

Onderwijs op niveau sinds 1878 

Neutraal bijzonder
Schoolvereniging Wolters is een neutraal bijzondere basisschool met een rijke historie. Het onderwijs wordt gegeven met aandacht voor de levensbeschou­welijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de ver­scheidenheid van die waarden. Het onderwijs is ingericht volgens het jaarklassensysteem.

De school biedt de kinderen een veilige en uitdagende, klassikale leeromgeving met ruimte voor het ontwikkelen en ontdekken van de eigen kwaliteiten. De school zoekt steeds de balans tussen het bereiken van gedegen kennisoverdracht en zorgeloos plezier hebben. In het belang van de optimale ontplooiing wordt het kind begeleid naar sociaal evenwichtig gedrag. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met individuele verschil­len in aanleg, tempo en rijpheid.

De school telt zestien groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 435 kinderen. Aan de school zijn verbonden een directeur, een adjunct-directeur, een organisatie manager, 26 groepsleer­krachten, zeven vakleerkrach­ten, drie intern begeleiders, vier leraarondersteuners en een conciërge

Kernwaarden
Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei. Dat is waar we op Wolters voor staan. 

Wij zien Veiligheid als dé voorwaarde om te komen tot Plezier, Kwaliteit en Groei. Daarbij zoeken wij steeds naar de balans tussen zorgeloos spelen en betekenisvol leren en tussen kwalificeren en socialiseren. Dit doen we door evenredig aandacht te geven aan Kennis, Vaardigheden en Houding. Met houding bedoelen wij de houding ten opzichte van jezelf en anderen. Maar ook de houding ten opzichte van alle informatie die op je pad komt. Uitgangspunt daarbij is dat we de aanwezige nieuwsgierigheid willen koesteren en tegelijk het kritisch denken willen bevorderen.

Missie
Schoolvereniging Wolters biedt een veilige leeromgeving waar de leerlingen worden voorbereid op de voor hen hoogst haalbare vorm van voortgezet onderwijs en de kans krijgen om naar beste vermogen hun weg in de maatschappij te vinden. Schoolvereniging Wolters biedt een werkklimaat waar teamleden zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd en betrokken werken aan het onderwijs en de eigen ontwikkeling.

Visie 
Onderwijskundig
Op Schoolvereniging Wolters willen wij het jonge kind, door middel van spelen en begeleiden, doelgericht voorbereiden op een evenwichtige overgang naar die groepen, waar de nadruk ligt op het cognitieve. Dit geschiedt ten behoeve van een continue ontwikkeling ten gunste van het leerproces. Naarmate het kind ouder wordt, vindt een verschuiving plaats van een meer individueel gerichte benadering naar een klassikale aanpak. Indien de ontwikkeling van het kind dit behoeft, is binnen dit systeem structureel ruimte voor begeleiding op maat. Er wordt naar gestreefd dat de kinderen het maximale rendement uit hun mogelijkheden kunnen halen, doordat ze het best mogelijke onderwijs krijgen. Zo worden de kinderen optimaal voorbereid op voortgezet onderwijs.

Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Opvoedkundig
Op Schoolvereniging Wolters willen wij het kind leren respectvol om te gaan met zichzelf, anderen en zijn omgeving. Wij helpen het kind zelfstandigheid, evenwichtigheid en weerbaarheid te ontwikkelen en begeleiden het zo naar sociaal evenwich­tig gedrag. Op Wolters bevorderen wij een gevoel van rust en veiligheid bij het kind, mede door het handhaven van regels. Wij leren het kind luisteren, zich te concentreren en te leren. Wij stellen ons ten doel het kind te leren kritisch en vrij te zijn en correct een mening te geven. Zo kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen als democratisch burger en lid van de samenleving.

Schoolklimaat
Wij vinden het van wezenlijk belang dat kinderen op Wolters een leuke schooltijd hebben. Daarbij moet vanzelfsprekend een balans gevonden worden tussen kennisoverdracht, goed presteren en zorgeloos plezier hebben. 
Daarnaast willen wij een werkklimaat creëren waar teamleden zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd en betrokken werken aan het onderwijs en de eigen ontwikkeling. De kernwaarden die hieraan ten grondslag liggen, zijn: Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.

Onze Aandachtspunten

Indien ouders hun kind aanmelden, gaan we ervan uit dat zij ons beleid onderschrijven en alle medewerking zullen geven als de leerkracht dat vraagt. Wij van onze kant beloven geregeld te overleggen over de vorderingen van het kind.