Terug naar het beginscherm            
Ouders  >  Ouderinformatie ABC

ABC - Ouderinformatie

Alles wat u moet weten handig op alfabetische volgorde weggezet. Klik in de inhoudsopgave op het kopje van uw keuze.

Klik aan:

A
Aanmelding/plaatsing nieuwe leerlingen 
Aansprakelijkheid
Actief Burgerschap

B
Beeldende vorming
Betrokkenheid
Bijdrage extra voorzieningen
Bijzondere (les) activiteiten
Binnen blijven
Bouscholteweek
Brengen en halen
Buitenschoolse opvang

C
Cito
Commissie van beroep
Communicatie met ouders
Contactgegevens van de school
Contactinformatie overig

D
Diefstal
Doorstroombeleid
Doubleren
Dramatische vorming

E
EHBO
Eindtoets
Engels
Eten en drinken
Externe begeleiding specialisten

F
Foto’s

G
Gevonden voorwerpen
Geschiedenis van de school
Gymnastiek
Gymkleding

H
Honden
Huiswerk


ICT-bekwaamheid
Inloopkwartier                              


J
Jaarplanning
Jeugdgezondheidszorg       

K
Kenmerken leerlingen en personeel
Klachtenprocedure
Kleding

L
Laat komen
Leergebieden
Leergebieden groepen 1 en 2
Leergebied Nederlands
Leergebied Engels
Leergebied Rekenen en wiskunde
Leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld
Leergebied Kunstzinnige oriëntatie
Leerlingbegeleiding
Leerlingtevredenheidsenquête
Leerlingvolgsysteem / Cito
Leerplicht
Luizen
Lunch

M
Maatwerk
Medezeggenschapsraad
Medicijnen
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Middelbare school
Mobiele apparaten
Muziek

N
Naschoolse activiteiten

O
Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsplan
Onderwijs
Onderwijskundig rapport
Onderwijstijd / lessentabel
Ouderbijdrage

P
Passend onderwijs
Pennen
Pesten
Plein
Positive Behaviour Support (PBS)

R
Rekenen

S
Schooladvies
Schoolarts
Schoolfotograaf
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmelk
Schoolplan
Schoolregels
Schooltijden
Schrijven
Schrijfgerei
Seksuele intimidatie
Situering van de school
Snoepen
Sociaal emotionele ontwikkeling
Sociale media
Sponsoring
Stageplaatsen
Subgroepjes

T
Taal
Trakteren

U
Uitnodigingen

V
Vakgebieden
Veiligheid
Verkeer
Vertrouwensinspecteurs meldpunt
Vertrouwenspersoon leerlingen
Verlofregeling / verzuimregeling
Verzekeringen / aansprakelijkheid
Video-opnames
Voortgezet Onderwijs – overgang naar

W
Website
WoltersWetensWaardigheden

Z
Ziekmeldingen
Zoekraken, diefstal of vernieling van eigendommen


 

 

 

 


A

Aanmelding/plaatsing nieuwe leerlingen

Aanmelden voor groep 1
Aanmelden voor groep 2 t/m 8

Kinderen kunnen, conform de wet op Primair Onderwijs vanaf de leeftijd van 3 jaar worden aangemeld. Aanmelden geschiedt altijd via de website.Meer informatie vindt u op de pagina’s in de hyperlinkjes. Aanmeldingen van nieuwe leerlingen worden door de school schriftelijk bevestigd, hetgeen echter nog niet betekent dat de leerling is geplaatst. Alleen na schriftelijk bericht van de directeur is een leerling geplaatst in een groep.

Aansprakelijkheid

Zie Verzekeringen/aansprakelijkheid

 

B

Betrokkenheid
De school en de ouders hebben een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van de kinderen. De school is verantwoordelijk voor het onderwijskundige aspect en tracht dit te verwezenlijken in een goed pedagogisch klimaat. Wij verwachten van ouders dat zij contact met ons zoeken wanneer er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces kunnen beïnvloeden.

Wij willen graag dat ouders zich betrokken voelen bij de school en daarom vragen wij u ons te helpen bij festiviteiten, luizencontrole of te fungeren als klassenouder, overblijfouder, bestuurslid etc.

Bijdrage extra voorzieningen
Wolters tracht haar doelen mede te bereiken door naast de reguliere voorzieningen die door de wet worden vereist, extra voorzieningen aan kinderen te bieden die niet in het kader van de normale exploitatie van een school door de overheid worden bekostigd. Daartoe wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan leden van de vereniging. Alle informatie is geplaatst op deze pagina.

Bijzondere (les) activiteiten
De Wolters rugzak is eind groep 8 goed gevuld. Buiten het verplichte lesprogramma in de klas nemen bijzondere activiteiten een belangrijke plaats in op Wolters. Zo zijn er de Bouscholte-weken, Project Jong ontmoet Oud, het Eindspel, de Kaagweek, Bizworld, Waalsdorpervlakte, Sportdag, Schoolreis. Deze waardevolle activiteiten worden toegelicht op deze pagina.

Binnen blijven
Alleen na schriftelijk bericht van de ouders mogen leer­lingen binnen blijven tijdens het buiten spelen.

Brengen en halen
In de groepen 1 & 2 halen en brengen de ouders de kinderen in de klas. Het ophalen kan in groep 1 &2 een kwartier eerde dan dat de bel gaat voor de overige groepen. Dit om het ophalen minder chaotisch te laten verlopen. Wij verzoeken u gebruik te maken van de kleuteringang voor de rust in de rest van de school.

Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelf naar binnen en komen ze met de juf om 14.45 uur weer naar buiten. (Zie ook Veiligheid Verkeer)

Buitenschoolse opvang
In het schoolgebouw is gevestigd de buitenschoolse opvang van de SWK-groep genaamd Lancelot. Het adres van Lancelot is afwijkend van Wolters:

Van Nijenrodestraat 20, 2597 RM Den Haag, telefoon 3248251

Verder gaan kinderen naar de onderstaande organisaties voor kinderopvang:

 • Tiuri, Goetlijfstraat 5, 2596 RH Den Haag, telefoon 3120010
 • De blauwe dolfijn, Laan Copes van Cattenburch 60, 2585 GC Den Haag, telefoon 3551375
 • De blauwe ijsbeer, Jan van Nassaustraat 29, 2596 BM Den Haag, telefoon 3281214
 • Zó, Van Nijenrodestraat 8, 2597 RM Den Haag, telefoon 3282301 

C

Cito
Cito is de uitgever van de leerlingvolgssysteemtoetsen die wij op Wolters inzetten om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen en te analyseren. Zo signaleren wij of de leerlingen zich naar verwachting ontwikkelen en of onze interventies effectief zijn. Cito heeft een overzichtelijke website: http://www.cito.nl/ 

Commissie van beroep
Een lid van de vereniging kan het lidmaatschap worden opgezegd of uit het lidmaatschap worden ontzet. Het betrokken lid kan hier tegen in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Jaarlijks wordt aan ouders in september het bestand Contactgegevens gestuurd. Daarin is de actuele samenstelling van de Commissie van beroep opgenomen.

Communicatie met ouders
Wij willen u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden. Dat doen wij via de e-mail, de oudercommunicatie-app Parro en de digitale nieuwsbrief ‘WoltersWetensWaardigheden’. Ook zijn er papieren informatiekaarten waarin wij onze handelingswijze toelichten met betrekking tot bijvoorbeeld dyslexie, de doorstroom naar groep 3 etc. De informatiekaarten staan in het folderrek bij de hoofdingang en zijn als downloads terug te vinden op onze website. Ook plaatsen wij regelmatig nieuwsberichten op onze website en onze Facebook-pagina.

Ouderportaal en app
Op Wolters werken we met het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Aan dit systeem zijn een ouderportaal en een oudercommunicatie-app gekoppeld. Middels het portaal heeft u inzage in enkele modules van het systeem. En middels de app kunt u communiceren met medewerkers.

Inloggen
Inloggegevens voor het ouderportaal worden via de administratie verstrekt. Via ParnasSys ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres een schoolbericht met daarin vermeld een inlogcode (gebruikersnaam), wachtwoord en een link naar het ouderportaal om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen inzien en om mutaties direct door te geven.

Op onze website is bovenin alle pagina’s een roze button geplaatst die rechtstreeks linkt naar het ouderportaal.
Ouders ontvangen van de groepsleerkracht een uitnodiging om de Parro-app te downloaden.
Voor meer informatie over oudercommunicatie, ParnasSys en Parro klik hier.

Contactgegevens van de school
Adres           : Utenbroekestraat 2, 2597 PH  ’s-Gravenhage
Telefoon       : 070-3242630
E-mail          : administratie@schoolverenigingwolters.nl
Website       : www.schoolverenigingwolters.nl

Contactinformatie overig
In verband met de privacy van betrokkenen wordt een bestand met contactgegevens verspreid via de mail. Het bestand bevat de namen en gegevens van bestuur, directie, team, MR, oudercommissie, commissie van beroep en de financiële commissie.

 

D

Diefstal
(Zie Zoekraken, diefstal of vernieling van eigendommen)

Doorstroombeleid
Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een leerling doorstroomt naar het opvolgende leerjaar. Soms is het nodig dat een kind versnelt of juist verlengde leertijd krijgt. Onze Handelingswijzer Doorstroom is de richtlijn die wij hanteren als er twijfel bestaat of doorstromen naar het volgende leerjaar wenselijk is.

We hanteren binnen de school een aantal uitgangspunten, zodat we tijdig in beeld hebben hoeveel plaatsen beschikbaar zijn voor instroom van nieuwe leerlingen.

Groep 1 naar 2: Kinderen die 4 zijn geworden voor 1 januari van het schooljaar stromen automatisch door naar groep 2. Kinderen die 4 zijn geworden na 1 januari blijven het volgende schooljaar nog in groep 1 . In groep 2 wordt bekeken of doorstromen of leertijdverlenging wenselijk is.

Groep 2 naar 3: De richtlijn is als volgt. Kinderen die 5 zijn geworden voor 1 oktober van het schooljaar stromen door naar groep 3. Kinderen die 5 worden na 1 oktober blijven het volgende schooljaar in groep 2.

Het is dus niet vanzelfsprekend dat alle kinderen doorstromen naar groep 3. De individuele ontwikkeling van een kind bepaalt of afwijken van de richtlijn wenselijk is. Dit geldt in groep 2 met name voor de herfstkinderen. Meer informatie hierover vindt u in de Informatiekaart Verlengde kleutertijd . Een papieren versie staat in het folderrek bij de hoofdingang.

Nb: Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 wordt de klassensamenstelling nog eens goed bekeken. Mocht er aanleiding toe zijn dan zal de klassensamenstelling worden gewijzigd en zullen de beide groepen worden gemixt.

Groep 3 t/m 8: De richtlijn is als volgt. Alle kinderen gaan door naar het volgende leerjaar.

Afwijkend handelen
Omdat de rijping van met name jonge kinderen niet met een schaartje te knippen is, kan het zijn dat uw kind erbij gebaat is dat wij afwijkend handelen van deze richtlijn. In dat zeldzame geval zullen wij u hier tijdig over informeren en bij betrekken. Het eerste signaal wordt al in december afgegeven. Vanaf dat moment wordt door ons volgens een protocol gehandeld om de ontwikkeling van het kind nauwgelet te volgen, in kaart te brengen en tot een weloverwogen beslissing te komen. Dit geldt zowel voor het verlengen van de leertijd als voor het vervroegd doorstromen.

Het kan ook zo zijn dat u twijfels heeft waar wij die niet uitspreken. Wij vragen u dit vooral met ons te delen.

Van ‘blijven zitten’ is overigens nooit sprake. Als gekozen wordt voor het verlengen van leertijd dan zal het kind een onderwijsaanbod krijgen dat aansluit op zijn/haar leerbehoefte.

Verlengen van leertijd wordt uiterlijk in groep 5 ingezet. Vanaf groep 6 wordt ervoor gekozen een maatprogramma aan te bieden binnen de groep.

Wij streven te allen tijde naar besluitvorming in goede harmonie met ouders. Wanneer ouders en school geen overeenstemming bereiken, neemt de school als professionele organisatie uiteindelijk het besluit. Deze beslissing is bindend. Meer informatie over de doorstroom is te vinden op de website.

Doubleren
Zie Doorstroombeleid

 

E

EHBO
Indien uw kind een “ongelukje” heeft gehad en voor behandeling naar een EHBO-afdeling van een ziekenhuis moet worden gebracht, dan zullen wij met uw kind naar Bronovo gaan. Mocht u speciale instructies hebben gegeven, dan gaan wij ervan uit dat u het vervoer en de begeleiding van uw kind zelf regelt. De urgentie van een medische behandeling of logistieke problemen kunnen voor ons aanleiding zijn een kind toch naar Bronovo te brengen.

Eindtoets
Elk jaar wordt de Centrale eindtoets afgenomen bij de leerlin­gen van groep 8. De leerlingen worden in april getoetst op de onderdelen taal, rekenen, informatieverwer­king en wereldoriëntatie.

In groep 7 geeft de basisschool een pré-advies en in groep 8 wordt een definitief schooladvies gegeven over het soort middelbare school dat past bij een kind. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool. Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de school voor voortgezet onderwijs een kind toelaat op basis van het schooladvies.

Als in mei blijkt dat het toetsadvies o.b.v. de Centrale Eindtoets hoger is dan het reeds afgegeven schooladvies, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Daar gaan wij op Wolters als volgt mee om. In de meeste gevallen komt de uitslag van de toets overeen met het advies van de school.

Jaarlijks wordt een Tijdpad Traject PO/VO door school opgesteld voor ouders waarin de belangrijke momenten m.b.t. het adviseringstraject benoemd worden. Dit tijdpad is terug te vinden op de speciale Groep 8 pagina op onze website. Op de algemene ouderavond van groep 8 wordt e.e.a. nader uitgelegd.

De resultaten van de school als geheel worden jaarlijks vergeleken met de gemid­delden van alle deelnemende scholen en de scholen met kinderen met dezelfde sociaal-culturele achtergrond.

De resultaten van Wolters behoren al jarenlang tot de 5% scholen met de hoogste resultaten.

545 - 550              = vwo advies volgens CITO
540 - 544              = havo/vwo advies volgens CITO
537 - 540              = havo advies volgens CITO
533 - 536              = gemengde/theoretische leerweg/havo advies volgens CITO
529 - 533              = gemengde/theoretische leerweg advies volgens CITO
523 – 528             = kaderberoepsgerichte leerweg volgens CITO
519 – 525             = basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgens CITO
501 – 520             = basisberoepsgerichte leerweg volgens CITO

Op de externe website Scholen op de kaart staan de Eindtoets-resultaten van Wolters van de afgelopen 5 jaar.

Eten en drinken
Onze school wil het goede voorbeeld geven als het gaat om gezond eten en drinken. Daarom hebben wij regels over eten en drinken op school. Dit geldt voor alle kinderen van de hele school. Wij gaan ervan uit dat de kinderen thuis goed ontbijten. Na een goed ontbijt kunnen kinderen in de klas beter leren en opletten.

Op school is er om 10:00 uur een kleine pauze met daarin de gelegenheid om iets te drinken en eventueel een stuk fruit te eten. Snoep, chips of koeken worden niet toegestaan. Rond 12 uur is de lunch.

(Zie ook: Schoolmelk en Trakteren - Klik op de link)

Alle kinderen lunchen op school. Graag uw kind een lunchtrommel en drinken in een goed afsluitbare beker meegeven.

Externe begeleiding specialisten
Indien u overweegt uw kind te laten begeleiden of onderzoeken door een externe deskundige zoals een kinderpsycholoog, orthopedagoog, etc., vragen wij u contact op te nemen met onze interne begeleiders. Zij hebben goede ervaringen met specialisten in het diagnosticeren van en het opstellen van behandelingsprogramma’s voor o.a. dyslexie (leesstoornis), dysorthografie (spellingsstoornis), dyscalculie (rekenstoornis), functiestoornissen, rijpingsproblematiek, (hoog)begaafdheid, sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen/ gedragsstoornissen als A.D.(H.)D., A.S.S. etc.

Specialisten kunnen vanuit de onderzoekgegevens een specifieke diagnose stellen (DSM-classificatie) en daarop aansluitend een handelingsplan formuleren. Hiervan wordt verslag gedaan in een onderzoeksrapport.

Op school wordt, indien er sprake is van een DSM-classificatie, in overleg met ouders bepaald welke adviezen uit het onderzoeksrapport op school ten uitvoer gebracht kunnen worden. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in de handelingsnotitie bij de classificatie. Wij kunnen niet garanderen dat wij alle adviezen uit het onderzoeksverslag kunnen uitvoeren.

 

F

Foto’s
Wij plaatsen geen portretfoto’s van leerlingen met naam en toenaam op onze Facebookpagina of de openbare delen van onze website. Wel kan het voorkomen dat wij daar een foto als sfeerimpressie van een evenement plaatsen met leerlingen daarop. De fotogalerij van de website is afgeschermd met een wachtwoord. Indien u niet toestaat dat een foto van uw kind op de website wordt geplaatst dan kunt u dit aan de groepsleerkracht doorgeven. De school heeft een protocol sociale media opgesteld. Deze staat als download beschikbaar op de website.

 

G

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen kunt u vinden in de gang bij de kleedkamers op kledingrekken en in boxen. Na elke schoolvakantie worden niet afgehaalde voorwerpen geschonken aan een charita­tieve instelling.

Geschiedenis van de school
Op deze pagina leest u een beknopte geschiedenis van de school.

Gymnastiek
Alle leerlingen hebben gymles van een vakleerkracht. De kinderen douchen vanaf groep 3. Vergeet niet een handdoek mee te geven. Als uw kind niet mee mag gymmen, vragen wij u hem/haar een briefje mee te geven met opgaaf van reden.

Gymkleding
Gymkleding (van naam voorzien) is vanaf groep 2 verplicht. Ieder kind dient tijdens de gymles dezelfde kleding te dragen: Wolters-poloshirt, zwart broekje en gymschoenen (zaalschoenen, geen zwarte zool). De poloshirts en gymtassen zijn op school bij de administratie verkrijgbaar. De poloshirts kosten € 14,-. 

De gymtassen gaan mee naar huis.


H

Honden
Honden mogen de school niet binnen, ook het schoolplein is verboden terrein voor honden.

Huiswerk
Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen huiswerk. Het maken en leren van huiswerk is een belangrijke voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De kinderen leren door het huiswerk ook thuis zelfstandig te werken, zelfstan­dig te leren en ontwikkelen zo een goede werkhouding. Voorts is huiswerk een middel ter verwerking van de leerstof. Huiswerkboeken dienen te worden gekaft. Het huiswerk staat op het leerlingdeel van de website.


I

Inloopkwartier
Elke maand worden ouders in de gelegenheid gesteld een keer te kijken in de klas. Alle inloopkwartieren staan op de jaarplanning.

 

J

 

Jaarplanning
De Jaarplanning wordt in september rondgestuurd. Het meest actuele overzicht treft u hier. Ook kunt u zich via de site abonneren op de digitale agenda van de school. Ieder leerjaar heeft naast deze algemene planning nog eigen activiteiten zoals museumbezoeken, juffendagen etc. Controleer dus regelmatig uw mail.

Bij het plannen van uw vakanties is het belangrijk dat u onze website raadpleegt en niet de site van de Overheid. De voorjaarsvakantie van de regio Midden (waartoe Den Haag behoort) wijkt vaak af van de door de Overheid vermelde vakanties. De vakanties van het komende schooljaar staan hier.

Jeugdgezondheidszorg
De schoolarts is bereikbaar op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) “Haagse Hout”, De Carpentierstraat 54, 2595 HL Den Haag, telefoon 070-7526501, e-mail: jgzcjghaagsehout@denhaag.nl .

Kinderen maken in hun schooljaren een grote ontwikkeling door. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal is het kind in de groei. Alle kinderen die in Den Haag wonen, of er naar school gaan, worden daarom op vaste momenten opgeroepen voor een onderzoek door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Den Haag. Zo kunnen in een vroeg stadium bedreigingen voor een gezonde ontwikkeling worden opgespoord en kunnen eventueel passende maatregelen worden genomen.

 

K

Kenmerken leerlingen en personeel
De school telt zestien groepen (8 leerjaren) met ca. 445 leerlingen op de wettelijke teldatum. Aan het eind van het schooljaar zijn dit er ca. 470. Zij hebben allen het leerlingengewicht 0.

Aan de school zijn 40 teamleden verbonden. Het managementteam bestaat uit een directeur, een adjunct-directeur en een organisatiemanager. Er zijn 23 groepsleerkrachten. De school heeft zes vakdocenten in dienst ten behoeve van de expressievakken. Het zorgteam bestaat uit drie intern begeleiders en vier leraarondersteuners. Wolters beschikt ook over een conciërge.

Meer informatie over kenmerken ed. is te vinden op de website Scholen op de kaart

Klachtenprocedure

Als u een probleem op of met de school ervaart, dan neemt u contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, legt u het probleem voor aan de directie.  Als het overleg geen oplossing biedt, dan treedt de klachtenregeling in werking en kunt u uw klacht voorleggen aan de secretaris van het bestuur. 

Als de behandeling van de klacht niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Wolters is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (LKC), deze wordt in stand gehouden door de VBS. Correspondentieadres postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070-3861697.

Informatie over de klachtenregeling en de meldingsprocedure is te verkrijgen bij de directeur.

(Zie ook Veiligheid & Veiligheid - Vertrouwenspersoon leerlingen)

Kleding
Wolters verwacht dat leerlingen en teamleden gepaste kleding op school dragen.

 

L

Laat komen
Een leerling is te laat als de tweede bel gegaan is en de leerling nog niet in de klas is. De lessen starten om 8.30 uur. Bij het binnenkomen geven de leerlingen de leerkracht een hand, zodat deze weet dat de leerling aanwezig is.

Leergebieden
De vak-inhoud van het klassikale programma is beschreven aan de hand van de 7 landelijk vastgestelde leergebieden Nederlands, Engels, Friese Taal, Rekenen / Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs. Per leergebied zijn kerndoelen vastgesteld. Er zijn 58 kerndoelen.

Leergebieden groepen 1 en 2
In groep 1 en 2 wordt gedifferentieerd onderwijs gegeven aan de hand van de methode Schatkist.

Met deze methode komen alle tussendoelen voor beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, mondelinge taal, woordenschat en de sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Er wordt gewerkt met allerlei speelse activiteiten en materialen, die aansluiten bij hetgeen de kleuters bezighoudt. In de loop van het schooljaar komen bepaalde thema’s aan bod, zoals de seizoenen en de jaarlijkse feestdagen.

In de klas wordt gewerkt met een planbord waarmee de kinderen zelf een activiteit kunnen kiezen, waardoor het zelfstandig werken van de kinderen wordt gestimuleerd. Dit zijn niet alleen werkactiviteiten maar ook speelactiviteiten zoals de poppenhoek, de blokkentafel, de computer en creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen en kleien. Daarnaast is er natuurlijk de kring, waarin veel aandacht wordt gegeven aan het verhaal van het kind, het kind leert te durven spreken en leert luisteren naar andere kinderen. In de kring komen ook aan de orde voorlezen, zingen, spelletjes etc.

Veel aandacht wordt besteed aan spel en beweging, zowel binnen als buiten. In groep 1 en 2 worden de gymlessen en de muzieklessen gegeven door vakleerkrachten.

Leergebied Nederlands
In de groepen 1 en 2 wordt de taalmethode Schatkist gebruikt. Mondelinge taal, woordenschat en beginnende geletterdheid komen aan bod. Schatkist is een voorloper van de methode Veilig leren lezen die in groep 3 wordt gebruikt.

Bij de aanvang van het lezen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste versie van de geïntegreerde lees/taalmethode Veilig leren lezen. De vernieuwde didactiek voor technisch lezen en spellen in Veilig leren lezen kenmerkt zich onder andere door een gestructureerde opbouw van het letteraanbod.

In de groepen 4 t/m 8 komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we o.a. de digitale methode Nieuwsbegrip. Dit is een methode die inhaakt op de actualiteit door wekelijks een item uit het nieuws centraal te stellen. Vanaf groep 4 wordt iedere schooldag gestart met een half uur stillezen. In die periode lezen kinderen uit de bovenbouw met kinderen uit de middenbouw in kleine groepjes hardop volgens de vloeiend-lezen-methode. Behalve dit technisch en begrijpend lezen proberen we de kinderen ook plezier in het lezen bij te brengen. Er wordt vaak voorgelezen, biebouders lenen per klas leesboeken bij de bibliotheek en we besteden natuurlijk aandacht aan de Kinderboekenweek.

Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Taalactief 4. Deze methode bestaat uit twee leerlijnen Taal (inclusief woordenschat) en Spelling, waarbij de lijn Taal bestaat uit woordenschat, vertellen, luisteren en stellen. Ook ontleden is opgenomen in de methode.

Spelling wordt vier keer per week geoefend door wekelijks één nieuwe spellingscategorie aan te bieden en een oude te herhalen. Ook de spelling van werkwoorden komt aan de orde. De voorbereiding hiervan start al in groep 4. Vanaf groep 3 wordt jaarlijks een werkstuk gemaakt.

Schrijven
In de groepen 2 wordt met de methode Schrijfdans gewerkt. Met muziek en bewegingen wordt gewerkt aan de grove motoriek en het voorbereidend schrijven

De woorden uit de methode Veilig leren lezen die de kinderen aanleren om een beeld te ontwikkelen, worden gelijktijdig gebruikt bij het leren schrijven. Tot en met groep 6 maken we gebruik van de methode Pennenstreken waarmee een lichthellend schoonschrift wordt geoefend. Buiten deze methode om streven wij ernaar gedurende de basisschooltijd het lichthellend schrift te blijven volgen.

Leergebied Engels
In groep 1 t/m 4 kan gebruik gemaakt worden van de digibord software van de lesmethode Take it easy. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen wekelijks Engels. Met de methode Take it easy wordt optimaal gebruik gemaakt van het digibord en leren de kinderen op een originele manier Engels. De leerlingen doorlopen de methode via thematische filmpjes, leuke clips en opdrachten. Tijdens de les kan de leerkracht via het digibord native speakers inzetten.

Leergebied Rekenen en wiskunde
In groep 1 en 2 werken we met de methode Schatkist, waarmee vooral de beginnende gecijferdheid wordt behandeld.

Vanaf groep 3 wordt  de methode RekenZeker gebruikt. Deze methode is gestoeld op het functioneel rekenen. Daarmee hebben we gekozen voor een methode die deels teruggrijpt naar het traditionele rekenonderwijs. Het verschil met traditioneel rekenen is, dat functioneel rekenen meer aandacht heeft voor het uiteindelijk toepassen van de rekenvaardigheden in contexten dan het oorspronkelijke traditioneel rekenen. De overeenkomst met traditioneel rekenen is dat, in tegenstelling tot de realistische rekenmethodes die in de jaren negentig werden ingevoerd, gekozen wordt om de basisvaardigheden volgens één vaste oplossingsstrategie in te oefenen. Zo kan dan gekomen worden tot verdieping op eigen niveau en toepassing in contexten.

Deze aanpak schept vertrouwen voor zowel de zwakke als de sterke rekenaars en biedt voldoende ruimte voor differentiatie en verdieping.

Naast deze klassikale methode blijven we verschillende rekenpakketten en ontwikkelingsmaterialen inzetten in ons programma in de vorm van Maatwerk. RekenZeker sluit goed aan bij de wijze waarop wij op Wolters vorm geven aan ons onderwijs.

Leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld
Voor het onderdeel Aardrijkskunde wordt in de groepen 1 en 2 gebruik gemaakt van de methode Schatkist. Het is een thematische methode waarin de onderwerpen in samenhang worden aangereikt, vanuit de veronderstelling dat de wereld door de kinderen als een totaliteit wordt ervaren. De  methode richt zich op de mens, de samenleving en de natuur in onderling verband.

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met Meander.

De kinderen leren zich een beeld te vormen van de aarde, waarbij de ruimtelijke inrichting en geografische kennis van Nederland, Europa en de overige werelddelen aan bod komt.

Voor het onderdeel Geschiedenis wordt in de groepen 3 t/m 8 de methode Tijdzaken gehanteerd. Met Tijdzaken komt de geschiedenis tot leven in de klas. Filmpjes en animaties brengen de lesstof helder over en met interactieve oefeningen en spelvormen worden de leerlingen actief betrokken bij de les. De kinderen oriënteren en verdiepen zich in de perioden van de prehistorie tot de nieuwste geschiedenis.

Het onderdeel geestelijke stromingen/godsdienst is er op gericht dat leerlingen inzicht krijgen in en respect wordt bijgebracht voor het Christendom en andere godsdiensten en overtuigingen. Ook wordt begrip bijgebracht voor de eigen cultuur en die van anderen.

Voor het vak Natuur en Techniek gebruiken we vanaf groep 5 de methode Naut, een digitale lesmethode die biologie, natuurkunde en techniek behandelt.

Techniek gaat over dingen die mensen gemaakt hebben en nog steeds maken als hulpmiddelen om in leven te blijven en het bestaan te vergemakkelijken en te verrijken.

In groep 3 t/m 6 gebruiken we voor het onderdeel Gezond en Redzaam Gedrag de digitale verkeersmethode Afgesproken, onderdeel van Online klas.

In groep 7 leggen de leerlingen een schriftelijk en praktisch verkeersexamen af.

Het onderdeel Samenleving komt regelmatig aan de orde naar aanleiding van alledaagse gebeurtenissen, o.a. tijdens de sociaal-emotionele lessen aan de hand van de methode SOEMO.

Ook bij het vak ICT-bekwaamheid dat middels projectonderwijs vorm krijgt, komt dit deelaspect van Oriëntatie op jezelf en de wereld aan bod tijdens de lessen mediawijsheid.

Actief burgerschap
Het doel van burgerschapsvorming is kennis, houding en vaardigheden verwerven die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in het politieke, economische en sociaal-culturele leven. Burgerschap beperkt zich niet tot één vak. Onderdelen kunnen aan bod komen in vakken als wereldoriëntatie, geschiedenis en staatsinrichting en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De kinderen van Wolters hebben zich de afgelopen jaren al verschillende malen ingezet voor goede doelen. De acties werden ondernomen om de kinderen kennis te laten maken met een andere wereld. De komende jaren hopen we weer een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan minder bedeelde kinderen.

Binnen het pedagogisch klimaat van de school schenken wij op leeftijdsniveau van de leerlingen aandacht aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Te denken valt aan: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, afwijzen van onverdraagzaamheid, afwijzen van discriminatie.

ICT-bekwaamheid
Wij hebben voor zowel medewerkers als leerlingen algemene digi-doelstellingen geformuleerd:

 • De leerlingen kunnen eind groep 8 digitale informatie opzoeken, digitaal verwerken, bewaren en delen·         De leerlingen nemen een kritische houding aan tegenover beschikbare digitale informatie en contacten

Voor de leerlingen zijn per leerjaar subdoelen geformuleerd t.a.v. ICT-kennis, ICT-vaardigheden en ICT-houding. Leerkrachten streven ernaar zoveel mogelijk in te spelen op de actuele ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van sociale media. Zij bepalen zelf hoe ze deze doelen bereiken. Veelal wordt gekozen voor thematische lesvormen. Zo spelen wij in op de groeiende noodzaak het onderwijs aan te passen aan de digitale ontwikkelingen.

Mediawijsheid is een onderdeel van ICT-bekwaamheid. Veilig en bedachtzaam internetten zijn thema’s die de school- en thuisomgeving overstijgen. Wij werken vanuit de visie dat de moderne digitale middelen een verrijking zijn voor de ontwikkeling van onze leerlingen, mits zij daarin goed begeleid worden, thuis en op school. Dat wij mediawijsheid in ons lesprogramma verwerken, betekent zeer zeker niet dat de digitale opvoeding van de kinderen gedekt is. Wij vragen ouders met klem hun kinderen goed te begeleiden bij hun ontdekkingstocht op de digitale snelweg.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen valt onder de zogenoemde leergebiedoverstijgende doelen. Op Wolters zijn we heel bewust bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van de kinderen. Wij streven naar een veilige leeromgeving voor al onze leerlingen. Het sociaal-emotioneel welbevinden van een kind is een eerste voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te komen.

Meerdere middelen zetten wij in om deze doelen te bereiken. We gebruiken daarbij o.a. de klassikale methode SOEMO. Ons leerlingvolgsysteem volgt de kinderen ook op sociaal-emotioneel gebied en indien wij daar aanleiding toe zien wordt in kleine groepjes met de kinderen gewerkt aan de hand van speciaal aangeschaft ontwikkelingsmateriaal voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kan de dramadocent ingezet worden.

De school wil zich inspannen voor een veilige leeromgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen, maar dat kan alleen goed slagen in samenwerking met de ouders en met hun toestemming.

We vragen van ouders om, voordat zij een kind bij ons aanmelden, goed na te denken over de vraag of zij het ermee eens zijn dat we naast de traditionele vakken ook op genoemde wijze aandacht besteden aan het ontwikkelingsproces van de kinderen. Zie ook de pagina veilige leeromgeving

Leergebied Kunstzinnige oriëntatie
Kunstzinnige oriëntatie is gericht op het vergoten van het repertoire van kinderen om hun ideeën, beelden, ervaringen en belevenissen uit te drukken met middelen als stem, taal, muziek, beelden, houding, mimiek en spel. Kunstzinnige oriëntatie is ook gericht op het ontwikkelen van begrip en waardering voor uitingen van anderen. Het kan daarbij gaan om uitingen in beeld, muziek, taal, spel en beweging van medeleerlingen, maar ook om het leren kennen en begrijpen van hoe mensen in de loop van tijd met kunstzinnige middelen vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan.

Beeldende vorming
Het vak beeldende vorming wordt vanaf groep 3 gegeven door een vakleerkracht. Er wordt gewerkt met verschillen­de technieken en materialen zoals papier, hout, klei, metaal en papier maché.

Naast gesloten opdrachten, gericht op techniek en vaardigheid, worden ook open opdrach­ten gegeven, gericht op het experiment, de creativiteit en de inventiviteit van de leerling. In de loop van de leerjaren worden de technieken en materialen uitgebreid. In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen teken- en schilderles van een vakleerkracht.

We leren de kinderen beeldende aspecten zoals kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie doelgericht toe te passen in een werkstuk.

Dramatische vorming
Voor alle leerjaren zijn lessenseries ingeroosterd. Zo komen in de loop der jaren alle aspecten van dramatische vorming aan bod. Doel is om aan de hand van de drie hoofddomeinen: verbeelden, vormgeven en beschouwen te werken aan het zelfbewustzijn, het welbevinden en de sociale competenties van de kinderen.

Groep 7 verzorgt het kerstspel. De groepen 8 werken gedurende enkele maanden aan het eindspel; de muzikale theatervoorstelling waarmee zij afscheid nemen van hun basisschooltijd.

Muziek
Het vak muziek wordt vanaf groep 1 gegeven door een vakleerkracht. De begrippen klank, vorm en betekenis zijn hierin de sleutelbegrippen en vormen daarmee de kern van het muziekonderwijs. Hierdoor worden zowel de kennis over muziek (stijlen, klankeigenschappen) en de eigen vaardigheden (zingen, samenspel) als de beleving van muziek behandeld.

Leergebied Bewegingsonderwijs
Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen gymnastiek van een vakleerkracht. De bedoeling van dit vak is de kinderen binnen een veilige situatie met voldoende differentiatiemogelijkheden, kennis te laten maken met alle grondvormen van bewegen en ze te leren op hun eigen niveau grenzen te verkennen en eventueel te verleggen.

Voorwaarden voor een veilige situatie worden niet alleen door bepaalde toestellen en materialen bewerkstelligd, maar ook door de sportieve en sociale omgang met klasgenoten. Sportivi­teit, samenwerking, acceptatie en het respecteren van individuele verschillen zijn zeer belangrijk. Er wordt veel gewerkt met verschillende organisatievormen: in groepjes, individueel of klassikaal. In samenspraak met de groepsleerkracht en de ouders worden kinderen die eventueel extra therapeutische aandacht nodig hebben, doorgestuurd naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut.

Leerlingbegeleiding
Op Wolters zijn lesprogramma, maatwerk en ondersteuning nauw met elkaar verweven. Alle ondersteuning die wij bieden naast het klassikale programma noemen wij Maatwerk. Om inzicht te krijgen in onze ondersteuningsstructuur behoeft het Maatwerken nadere toelichting; zie aldaar.

Binnen ons onderwijs wordt rekening gehouden met individuele verschillen in aanleg, tempo en rijpheid. De doelstelling blijft het beste uit ieder kind te halen. Uitgangspunt daarbij is steeds dat een kind optimaal kan presteren als het lekker in zijn/haar vel zit en dat ieder kind op onze school zich competent moet kunnen voelen.

Voor meer informatie zie deze pagina. Zie ook het Schoolondersteuningsplan.

Leerlingtevredenheidsenquête
Om goed in beeld te krijgen hoe onze leerlingen de sfeer op school en de kwaliteit van de lessen ervaren, nemen wij jaarlijks in april een anonieme leerlingtevredenheidsenquête af bij de leerlingen van groep 6 t/m 8. Onze leerlingen geven de school een rapportcijfer 8,2. 
De veiligheidsbeleving scoort een 8,6. De mate waarin de kinderen het naar de zin hebben, haalt ook een 8,6. Dit zijn mooie resultaten die ons positief stimuleren.
De resultaten zijn terug te lezen op de website scholenopdekaart.nl.

Leerlingvolgsysteem / Cito
Op Wolters worden de vorderingen van de leerlingen nauwkeurig gevolgd. De ontwikkeling van de kinderen wordt vanaf de kleuterperiode geobserveerd en getoetst. We gebruiken o.a. Cito-toetsen om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. Er zijn toetsen op het gebied van ordenen, woordenschat, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, studievaardigheid, rekenen en wiskunde.

Het resultaat hiervan geeft inzicht over de ontwikkeling van het kind op een bepaald vakgebied ten opzichte van kinderen met dezelfde leeftijd in ons land en wordt uitgedrukt in Romeinse cijfers. De betekenis hiervan is als volgt:

I               De leerling behoort tot de 20% hoogst scorende leerlingen in Nederland
II              De leerling scoort 20% boven het landelijke gemiddelde
III             De leerling behoort tot de 20% landelijk gemiddeld scorende leerlingen
IV            De leerling scoort 20% onder het landelijk gemiddelde
V             De leerling behoort tot de 20% laagst scorende leerlingen in Nederland

Verder hanteren we observatieformulieren. De leerlingen van groep 8 maken de Centrale Eindtoets van Cito. Het leerlingvolgsysteem omvat verder de (zorg)leerlingbesprekingen. Reeds in de eerste fase van de basisschool worden problemen gesignaleerd, onderkend en behandeld. Voor een aantal kinderen is een apart, beter op hun problematiek afgestemd programma wenselijk.

(Zie ook Eindtoets)

Leerplicht
Als een kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het maximaal 5 dagen komen kennis­maken op school. De ouders maken hiervoor afspraken met de leerkracht. Aan het eind van het schooljaar geldt een andere kennismakingsregeling.
Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school; het is dan nog niet leerplichtig.
Als een kind 5 jaar wordt, is het verplicht om naar school te gaan. Zie ook de pagina: Verlof/Verzuim

Luizen
Hoofdluis is een onschuldige aandoening, maar wel erg besmettelijk. Daarom komt hoofdluis regelmatig voor, vooral bij kinderen. Hoofdluis gaat niet vanzelf over. Hoofdluis bestrijden vraagt een intensieve aanpak. Kammen van de haren met een luizenkam is de kern van de behandeling.

Het is belangrijk de aanpak consequent uit te voeren en vol te houden. De wekelijkse luizencontrole wordt gecoördineerd door de oudercommissie. De Oudercommissie heeft een luizenprotocol opgesteld. Dit is terug te vinden op de website.

Lunch
Zie Eten en drinken – klik op de link


M

Maatwerk
Naast het klassikale programma waarin de leerstof voor alle leerlingen in principe gelijk is, creëren we structureel ruimte voor alle kinderen om te werken aan hun eigen ontwikkelingsbehoefte. Dit noemen we Maatwerk. Het is gebaseerd op onze ambitie om binnen het klassikale onderwijs ruimte te bieden aan verschil in tempo en rijpheid van onze leerlingen. Klik hier voor meer informatie.

Medezeggenschapsraad
Wolters kent een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 6 leden, 3 afgevaardigden gekozen door ouders als ook 3 afgevaardigden vanuit het team.

De termijn van ieder MR lid is 3 jaar. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allen verkiesbaar stellen. De verkiezingen vinden ieder jaar plaats in mei.

Voor meer informatie over taken, bevoegdheden en de actuele samenstelling van de MR zie deze pagina.

Mocht u vragen hebben, die u bij de MR wilt neerleggen, aarzelt u dan niet met een van de leden contact op te nemen.

Medicijnen
Sinds de invoering van de wet BIG (de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) kunnen leerkrachten die medicijnen toedienen aan kinderen zonder schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

Wij streven er naar om op school geen medicijnen toe te dienen aan de kinderen. Daar waar mogelijk wordt een medicijn door ouders/verzorgers zelf toegediend.

Indien een kind een medicijn (ook bijvoorbeeld paracetamol) onder schooltijd moet gebruiken dan vragen de ouders de leerkracht deze middelen te verstrekken. De verantwoordelijkheid voor een juiste toediening van het medicijn berust bij de ouders/verzorgers.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Scholen die vermoeden dat een leerling wordt mishandeld, moeten volgens de wet 'Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' werken met een meldcode.
De meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in  de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de school moet doen bij vermoedens van geweld. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.
Naast het implementeren van de meldcode dient de school het gebruik en kennis van de meldcode te bevorderen.
Wolters heeft een aandachtsfunctionaris, E. Flink, benoemd waarmee de leerkracht de signalen kan bespreken. Mevrouw Flink is voor deze functie opgeleid.

Middelbare school
Zie Voortgezet onderwijs

Mobiele apparaten
Leerlingen hebben hun mobiel uitstaan tijdens schooltijd. Leerlingen mogen uitsluitend (bijvoorbeeld voor lesdoeleinden) gebruik maken van hun mobiele device als de leerkracht daar toestemming toe gegeven heeft. De leerkracht kan besluiten de mobiele telefoon van een leerling in te nemen als de leerling bewust ongeoorloofd gebruik maakt van de mobiel tijdens schooltijd.  In dat geval zal de telefoon worden ingenomen. De leerling kan deze dan aan het eind van de dag ophalen bij de directeur.

 

N

Naschoolse activiteiten
De naschoolse activiteiten op Wolters worden door (en onder verantwoordelijkheid van) externe aanbieders georganiseerd. De school heeft een makelaarsfunctie. Klik hier voor meer informatie.

 

O

Ondersteuningsprofiel
In ons Ondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij op Wolters kunnen bieden i.h.k.v. Passend Onderwijs. Klik hier voor meer informatie.

Onderwijs
Op deze pagina’s lichten wij het onderwijs op Wolters uitgebreid toe.

·         Identiteit
·         Onderwijs
·         Bijzonder lesactiviteiten
·         Klassikaal onderwijs
·         Maatwerk
·         Sub-groepjes
·         Leerlingbegeleiding
·         Vakleerkrachten
·         Passend onderwijs
·         Schoolmaatschappelijk werk

Een korte toelichting per leergebied vindt u hier. Op de externe website van Scholen op de kaart is onze school samengevat in kengetallen.

Onderwijskundig rapport
Over iedere leerling die de school verlaat, stelt de directeur, in overleg met de groepsleerkracht, een onderwijskundig rapport op ten behoeve van de ontvangende school. Een afschrift van dit rapport wordt aan de ouders van de leerling verstrekt, alvorens digitale uitwisseling met de nieuwe school plaatsvindt.

Onderwijstijd / lessentabel
Onderstaand een overzicht van de hoeveelheid tijd, uitgedrukt in uren, die per week aan de verschillende leergebied-specifieke kerndoelen wordt besteed. Zie website Scholen op de kaart.

De groepen 3 tot en met 8 hebben een 5-daagse schoolweek. Wolters heeft 6 keer per jaar een 4-daagse schoolweek ingeroosterd. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn omdat de school gesloten is door een algemene feestdag.

Ouderbijdrage
Zie bijdrage extra voorzieningen

Oudercommissie / klassenouders
Iedere groep heeft een klassenouder, of -indien daarvoor wordt gekozen- twee klassenouders. De klassenouder vertegenwoordigt binnen de oudercommissie de betreffende groep. Hij of zij houdt contact met de leerkracht en de ouders van de betreffende groep en bevordert de onderlinge contacten en de betrokkenheid van de ouders bij de school.

Alle informatie over de oudercommissie vindt u op  deze pagina.


P

Passend onderwijs
De kern van Passend Onderwijs is het mogelijk maken van een passend onderwijsaanbod voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als voor kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen.

Op deze pagina leest u hoe alles over Passend Onderwijs.

Pennen
Zie Schrijfgerei – klik op de link

Pesten
Pesten is een vorm van conflict. Wij nemen conflicten serieus en streven naar een veilige leeromgeving voor al onze leerlingen. De school moet een plek zijn waar je je thuis en gewaardeerd voelt. Alleen dan kan een kind optimaal presteren en sociale zelfredzaamheid ontwikkelen.

Op Wolters werken wij met een anti-pestprotocol waarin wij stapsgewijs beschrijven wat wij doen om pesten te voorkomen en hoe wij handelen indien pesten zich voordoet. Het anti-pestprotocol is opgenomen in hoofdstuk 4 van het Veiligheidsplan.

Plein
Wij spannen ons in het plein schoon en veilig te houden. Op het speelplein mag niet worden gefietst, geskatet of gestept. Fietsen dienen in de rekken (op slot!) te worden gezet.

Positive Behaviour Support (PBS)
Ook dit schooljaar gaan we verder met het aanscherpen van de pedagogische aanpak met gebruikmaking van de principes van School Wide Positive Behaviour Support (PBS).

PBS is een schoolbrede benadering gericht op het bieden van passende ondersteuning aan alle leerlingen in hun ontwikkeling. De basis is het werken vanuit gedeelde waarden. Op basis van onze kernwaarden: Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei  hebben we concrete gedragsafspraken gemaakt met als doel: Op Wolters is het fijn voor iedereen!

Met de inzet van PBS willen we positief handelen leidend maken en eenduidigheid in handelen bevorderen.


R

 

S

Schooladvies
Zie Eindtoets– klik op de link

Schoolarts
Zie Jeugdgezondheidszorg – klik op de link

Schoolfotograaf
Ieder jaar worden alle leerlingen geportretteerd. De foto's worden digitaal gemaakt. Via de mail worden unieke inlogcodes verstrekt, waarmee ouders eenvoudig via de website van de schoolfotograaf in een beveiligde omgeving foto’s kunnen nabestellen. De foto’s worden gebruikt t.b.v. de leerlingendossiers.

Schoolmaatschappelijk werk
Als u zorgen heeft over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Als de school zorgen heeft, neemt de school contact met u op. Gezamenlijk wordt beslist of het schoolmaatschappelijk werk wordt ingeschakeld. De schoolmaatschappelijk werker is wekelijks op Wolters aanwezig.

Voor contactgegevens en een nadere toelichting bezoek deze pagina .

Schoolmelk
Met ingang van schooljaar 2020-2021 is Schoolmelk komen te vervallen.

Schoolplan

Het onderwijs op Wolters wordt gegeven volgens een schoolplan dat onder meer bevat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid voor de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Op basis van het Schoolplan worden jaarlijks het Schoolondersteuningsplan, Veiligheidsplan, Integraal personeelsbeleidsplan opgesteld. 

Deze documenten liggen voor ouders ter inzage op school en zijn als download beschikbaar op de website.

Schoolregels
De schoolregels zijn samengevat in een set afspraken:

Wij spreken af dat:

·         Wij spreken af dat wij elkaar respecteren 
·         Wij spreken af dat wij eerlijk blijven
·         Wij spreken af dat we rekening met elkaar houden
·         Wij spreken af dat we naar elkaar luisteren
·         Wij spreken af dat we belangstelling voor elkaar tonen
·         Wij spreken af dat we veilig met onszelf en elkaar omgaan
·         Wij spreken af dat we zorg dragen voor eigen en andermans spullen

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrij­dag van 8.30 –14.45 uur (de leerlingen blijven over tussen de middag)

woensdag van 8.30 – 12.30 uur.
Om 8.20 uur gaat de deur open, de kinderen van groep 1 en 2 worden in de klas gebracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zonder ouders naar binnen.
De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen vanaf 14.30 uur worden opgehaald en op woensdag om 12.15 uur. Graag ophalen via de kleuteringang in verband met de rust in de school.

Op de eerste schooldag starten we om 9.00 uur. Alleen de nieuwe leerlingen worden om 8.30 uur verwacht. Kleuters in de klassen en de zij-instromers in het speellokaal.

Schijfgerei
De school verstrekt geen schrijfgerei. Onder de tab leerlingen/benodigdheden wordt aangegeven welk schrijfgerei we per leerjaar hanteren. 

Situering van de school
Op deze pagina leest u alles over de situering van de school

Snoepen
Zie: Eten en drinken– Klik op de link

Sociale media
De school vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft een protocol opgezet om daarvoor richtlijnen te geven. Het protocol is te downloaden via de website.

Sponsoring
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten verstrekt aan school in ruil voor een tegenprestatie. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring maar van een schenking.

Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.

 • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen
 • Sponsoring mag niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn
 • De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen
 • Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen
 • Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt. Zie ook het Convenant Sponsoring Onderwijs

Stagiaires
Wolters is een opleidingsschool wat inhoudt dat gedurende een bepaalde periode in het schooljaar stagiaires in een klas les kunnen geven.

Indien een stagiaire wil communiceren met de ouders dan stuurt de leerkracht een email naar de ouders. Indien de stagiaire een opdracht heeft om de klas te fotograferen of filmen dan worden de ouders tevoren door de (vak)leerkracht op de hoogte gebracht.

Subgroepjes
Als onderdeel van het maatwerk wordt in subgroepjes gewerkt. Deze groepjes kunnen zijn ingedeeld in een vaste samenstelling bijv. op basis van de laatst behaalde cito-resultaten. Ook kan de samenstelling variëren bijvoorbeeld als de leerkracht ervoor kiest de zorg te bieden aan de hand van de meest recent gemaakte werkjes. In alle gevallen wordt in grote lijnen volgens dezelfde werkwijze gewerkt. Op deze pagina vindt u per leergebied een toelichting.

 

T

Trakteren
Wij stellen het enorm op prijs als de jarige een gezonde traktatie uitdeelt. Wanneer snoep of chips worden uitgedeeld mag de jarige per leerling één ding uitdelen. Dus één zakje chips of één snoepje of één cakeje. Al het overige snoep gaat mee naar huis.

Wij willen het snoepen op school beperkt houden, gaarne uw medewerking.

 

Uitnodigingen
Als niet de hele klas is uitgenodigd vragen wij u de uitnodigingen voor verjaarspartijtjes niet in de klas uit te delen.

 

V

Vakgebieden
Zie Leergebieden

Veiligheid
De school moet leerlingen, ouders en personeel een plek bieden waar ze veilig zijn en zich veilig voelen. Veiligheid is meer dan de afwezigheid van geweld. Het is ook meer dan veilige speeltoestellen en een alarmoefening. In een veilig schoolklimaat worden veiligheidsrisico’s geminimaliseerd en incidenten zoveel mogelijk voorkomen. Voorzieningen als maatschappelijk werk, jeugdzorg en justitie worden indien nodig bij de afstemming betrokken. 

Het veiligheidsbeleid is gericht op een gezonde en veilige leer- en werkomgeving en is gebaseerd op drie zaken:

 • De zorg voor sociale binding
 • Planmatig en deskundig omgaan met calamiteiten
 • De zorg voor veilige voorzieningen in gebouw en omgeving en een veilig gebruik daarvan.

Onderwijs begint soms met opvoeding. We nemen de verantwoordelijkheid van de ouders niet over. We hanteren regels en richtlijnen en gaan ervan uit dat iedereen zich hieraan houdt.
Wolters is duidelijk in haar pedagogische overtuiging en handeling. Aandacht en liefde, respect en tolerantie zijn uitdrukking van een gedeelde missie. Dat is evenwel niet vrijblijvend. Wie zich daar tegenover opstelt en er afstand van neemt, wordt uitgenodigd om zich aan te passen. Wie dat weigert, hoort dan eigenlijk niet op Wolters thuis. Dat geldt voor leerkracht, leerling en ouders.
Leerkrachten benaderen leerlingen positief. We gaan respectvol met elkaar om, taalgebruik is ook respectvol.

Leerkrachten en leerlingen gaan op een juiste wijze om met de andere sekse, andere culturen. Discriminatie, seksisme en racisme worden niet getolereerd.
Wolters verzekert zich bij de inschrijving van een nieuwe leerling van adequate informatie van de voorafgaande school over diens ervaringen met deze leerling, zodat Wolters zich een goed beeld kan vormen van de gebleken mogelijkheden en belemmeringen van deze leerling voor het vervolg van zijn/haar onderwijsloopbaan.
Op Wolters staat de leiding in voor ieders veiligheid, houdt men toezicht, maakt ieder melding van risico's, bedreiging en schade. Dat de school er van binnen en van buiten ook netjes en overzichtelijk uitziet, spreekt vanzelf. Orde en indeling van ruimte, of het nu het klaslokaal of het schoolplein is, is een indirecte factor van belang voor veiligheid.
Op Wolters voelen mensen zich thuis en worden zij -als het nodig is- beschermd. Er wordt veel aandacht gegeven aan het voorkómen en aan het oplossen van conflicten. Pesten wordt niet geaccepteerd, uitschelden, negeren, intimidatie, informatie onthouden, chantage, beledigen en het gebruik van fysiek of verbaal geweld wordt afgewezen en het bezit van een wapen wordt zondermeer niet getolereerd.
 
Bovenstaande beleidsuitgangspunten zijn verder uitgewerkt in
het veiligheidsplan dat onderdeel is van het schoolplan van Wolters, zie ook de pagina Veilige leeromgeving.

Veiligheid  - Verkeer
Als u uw kind per auto naar school brengt, verzoeken wij u uit veiligheidsoverwegingen de volgende suggesties ter harte te nemen:

 • kijk goed uit bij het openen van de portieren i.v.m. de veiligheid van langsfietsende kinderen
 • parkeer alleen daar waar het wettelijk is toegestaan, dus: niet op de stoep, niet op de hoeken en niet binnen 5 meter naast een zebra

Binnen de oudercommissie is een verkeerscommissie actief.

Veiligheid - Seksuele intimidatie
Op school is een vertrouwenspersoon aangewezen met wie vragen of klachten over seksuele intimidatie kunnen worden besproken. De regeling “voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie in school” is opgenomen in het schoolplan.

Veiligheid - Vertrouwenspersoon leerlingen
Kaat Blaisse is de vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Meer informatie staat op deze pagina.

Veiligheid - Vertrouwensinspecteurs meldpunt
Op dit meldpunt (0900-1113111) kunt u terecht met klachten over fysiek en psychisch geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme etc.

Verlofregeling / verzuimregeling
Soms zijn er omstandigheden waardoor uw kind de lessen niet bij kan wonen; door ziekte, een huwelijk of overlijden in de familie, religieuze verplichtingen of andere gewichtige omstandigheden. In dat geval kan verlof voor het verzuim worden verleend. Als de leerling door gewichtige omstandigheden de lessen niet kan volgen (bv. huwelijk, begrafenis), dan kan de directeur voor maximaal 10 dagen verlof verlenen. Daarna beslist de leerplichtambtenaar.

De gemeente Den Haag ziet erop toe dat wij de regels hierover goed naleven. In de folder die rechts in de kantlijn is weergegeven, wordt e.e.a. helder toegelicht. Klik op de folder om hem te downloaden.

Ziek

Indien een leerling absent is, verzoeken wij u dit dezelfde ochtend vóór 9.00 uur door te geven. U kunt dit telefonisch of per email (administratie@schoolverenigingwolters.nl) doen. Uiteraard kunt u dit ook doen middels een bericht aan de groepsleerkracht via Parro.

Met betrekking tot ziekmeldingen geldt dat de directie de ziekmelding als zodanig zal accepteren. Op de directie rust niet de plicht om te onderzoeken of een kind werkelijk ziek is.

Verlofaanvragen moeten via het formulier ‘Aanvraag verlof’ op de website worden ingediend. Op deze pagina vindt u ook een volledige toelichting, inclusief de folder Verlof en verzuim van de gemeente Den Haag.

Verzekeringen / aansprakelijkheid
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

Deze verzekering is afgesloten als een extra service voor alle bij de school betrokkenen.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband nog op twee aspecten, die vaak aanleiding geven tot misverstand over de vraag of de school aansprakelijk is :

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moet worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen jegens andere betrokkenen (zoals overige leerlingen en ouders). Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hoewel wij ons binnen redelijke grenzen ervoor zullen inspannen dat geen bezittingen zullen zoekraken en zich geen minder of meer ernstige ongelukken voordoen etc., moeten wij onderkennen dat bij een schoolreis, sportdag etc. niet ieder risico kan worden vermeden of uitgesloten. Voor een deel zijn wij daarbij ook afhankelijk van de opvolging van de gegeven instructies door uw kind en - in de voorbereiding vooraf of tijdens begeleiding ter plaatse door u. In het belang van de schoolvereniging moeten wij iedere aansprakelijkheid uitsluiten voor schade die niet onder de hierboven genoemde (overigens zeer marktconforme) verzekering is gedekt, vanzelfsprekend tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de school of haar bedrijfsleiding.

De ongevallenverzekering is van kracht:

Op de heen- en terugweg en gedurende het verblijf in de schoolgebouwen resp. op de daarbij               behorende terreinen en wel vanaf een uur voor de aanvang van de school tot één uur na het verlaten van de school.

Bij deelneming aan schoolsportwedstrijden, bij museumbezoek en tijdens muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van het onderwijzend personeel.

Gedurende excursies en schoolreizen binnen en buiten Nederland, mits onder toezicht van het              onderwijzend personeel. (Nadrukkelijk wordt hierbij bepaald, dat de verzekerden zowel voor de heenweg als voor de terugweg - voor zover ze deze afstand niet binnen een uur kunnen af­leggen - verzekerd zijn gedurende een tijdsduur waar­binnen zij deze afstand redelijkerwijze kunnen afleggen.)

De uitkering is als volgt:

 • €  10.000,- in geval van overlijden
 • €  100.000,- in geval van blijvende, algehele invaliditeit, een gedeelte van deze som, in geval van blijven­de, gedeeltelijke invaliditeit
 • Kosten van geneeskundige behandeling en verpleging: € 2.500,- per geval als maximum vergoeding voor de kosten van geneeskundige be­handeling en verpleging.
 • Kosten tandheelkundige behandeling:€ 2.500,- per geval als maximum vergoeding voor de kosten van tandheelkundige behandeling, bij uitgestelde behandeling bij kinderen, geldt de bepaling, dat de kosten gemaakt dienen te zijn vóór het bereiken van de 18e verjaar­dag, tenzij na overleg met de maatschappij een andere regeling wordt getroffen.

Voor ouders die voorzieningen hebben getroffen (ziektekostenverze­kering, fonds of stichting e.d.) is dit bedrag beschikbaar als aanvulling op die voorzieningen.                   Voor ouders die school-activitei­ten begeleiden is deze verzekering ook van kracht.

Video-opnames
Ten behoeve van de professionalisering van onze teamleden maken wij op Wolters gebruik van video-opnames. Deze opnames zijn uitsluitend voor intern gebruik.

Ook kan het zijn dat leerlingen tijdens projecten filmpjes maken met toestemming van de schoolleiding. Deze filmpjes kunnen na controle door de schoolleiding op het YouTube-kanaal van de school geplaatst worden.

Voortgezet Onderwijs – overgang naar
Op de algemene ouderavond wordt in groep 8 uitgebreid stilgestaan bij de gang van zaken omtrent de overstap naar het voortgezet onderwijs. Op de Groep 8 pagina op onze website word alle actuele informatie verstrekt.

 

W

Website
De website van de school www.schoolverenigingwolters.nl wordt steeds intensiever ingezet om ouders zo volledig mogelijk te informeren. Op de leerling-pagina’s vindt u bijvoorbeeld per leerjaar informatie over de gang van zaken en de benodigdheden. Ook is het huiswerk terug te vinden op de site en zijn beleidsstukken te downloaden.

WoltersWetensWaardigheden
Wij willen u graag goed informeren over het wel en wee in de school, dat doen wij o.a. door u periodiek een verzameling van de nieuwsberichten op de website via de mail te sturen. Alle berichten uit deze nieuwsbrief vindt u dus ook terug op de website. Er is ook een online archief van de WWW.


Z

Ziekmeldingen
Indien een leerling absent is, verzoeken wij u dit dezelfde ochtend vóór 9.00 uur door te geven. U kunt dit telefonisch of per email (administratie@schoolverenigingwolters.nl) doen. Uiteraard kunt u dit ook doen middels een bericht aan de groepsleerkracht via Parro.

Met betrekking tot ziekmeldingen geldt dat de directie de ziekmelding als zodanig zal accepteren. Op de directie rust niet de plicht om te onderzoeken of een kind werkelijk ziek is.

Zie ook verlof en verzuim

Zoekraken, diefstal of vernieling van eigendommen
De school is niet aansprakelijk voor zoekraken, vernieling of diefstal van eigendommen van de leerlingen. Dit geldt tevens voor fietsen (ook tijdens schooluren) die in de fietsenstalling staan.