Terug naar het beginscherm            
Ouders  >  Oudercommissie OC

Klassenouders / Oudercommissie

Iedere groep heeft één klassenouder of, indien daarvoor wordt gekozen, twee klassenouders. De klassenouder vertegenwoordigt binnen de oudercommissie de betreffende groep. Hij of zij houdt contact met de leerkracht en de ouders van de betreffende groep en bevordert de onderlinge contacten en de betrokkenheid van de ouders bij de school.

De oudercommissie organiseert jaarlijks een verkiezing van de klassenouder(s) van de betreffende groep. Het reglement oudercommissie bepaalt de wijze waarop de verkiezingen plaatsvinden. Een klassenouder wordt voor een periode van max. twee schooljaren gekozen en is eenmaal voor een periode van twee schooljaren herbenoembaar. De oudercommissie bevordert contacten tussen de leden van Schoolvereniging Wolters en tussen de leden en het bestuur, de directie, de leerkrachten en de overige personeelsleden van de school. Zij beoogt daarbij de ouders te betrekken bij de realisering van de doelstelling van de vereniging en de school. De taken en bevoegdheden van de oudercommissie zijn nader uitgewerkt in het Reglement Oudercommissie Schoolvereniging Wolters. De oudercommissie bestaat uit de klassenouders van de verschillende groepen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De algemene vergadering benoemt de leden van de oudercommissie.

De oudercommissie is onder meer belast met het organiseren, dan wel het assisteren bij de organisatie van de diverse niet-onderwijs activiteiten, een en ander in goed overleg met de directie. Hieronder vallen onder meer de organisatie van het kerstfeest, sinterklaasfeest, schoolreisjes etc. Het contact tussen de ouders wordt onder meer onderhouden via door de oudercommissie georganiseerde koffie-ochtenden/avonden. De betrokkenheid van de ouders bij de school is een belangrijke factor bij het goed functioneren van de oudercommissie. Wil de oudercommissie adequaat in kunnen spelen op zaken die in de school of onder ouders leven, dan is het van belang, dat ouders haar daarvan op de hoogte stellen. Het kan daarbij gaan om nieuwe ideeën en initiatieven, maar ook om eventuele problemen. 

De oudercommissie onderhoudt regelmatig contact met de directeur via haar voorzitter. Zij komt regelmatig bijeen (tenminste tweemaal per jaar). De notulen worden verzorgd door de secretaris. Ouders kunnen de notulen hier downloaden.
Een afgevaardigde van het bestuur, de directie is bij de vergadering aanwezig.

Vergaderdata Oudercommissie

De voorzitter bepaalt de vergaderdata en stelt de klassenouders en de directie per mail op de hoogte. 


Handig om te weten:

Namen klassenouders 2021 - 2022:


1A - Rimke van der Steen &
1B - Willemijn de Vreeze & Saskia de Vriend
2A – Caroline Hengst & Carole Tjeerdstra
2B – David van den Burg & Constance Koningsberger
3A – Marjolein Erdmann-Beemster & Irene Lips
3B – Oscar van Iersel & Marieke Hjortnaes
4A – Bianca Riks & Belen Buzzo-Catalano
4B – Anna Nolten & Eelco Rusman
5A – Caroline Weijers & Alexa Bremer
5B -  Denise Pelikan & Karen van der Molen
6A – Annemieke van der Werf & Leonieke Postema
6B – Sophie Leembruggen & Pien Bos
7A – Kiki van Geel & Caroline Jurgens
7B -  Anouk Rooijers & Willemijn Stokkers
8A – Katinka Cante & Marc van Dorth & Helene Nagel
8B – Elisabet Molenaar & Heike Pelikan


Verkeerscommissie
Vanuit de oudercommissie is een verkeerscommissie actief om ouders bewust te maken van verantwoordelijk rij- en parkeergedrag. Daarnaast maakt de commissie zich hard om in gesprek met de school de algemene verkeersveiligheid te verbeteren.

De verkeerscommissie bestaat uit Chris van Mechelen, Ruud Smits en Lieke Visser. In de WWW van Oktober 2020 hebben zij zich voorgesteld.
De verkeerscommissie is te bereiken via verkeer@schoolverenigingwolters.nl