Terug naar het beginscherm            
Ouders  >  Ouderbijdrage

Bijdrage extra voorzieningen

Het innen van de bijdrage extra voorzieningen is gedigitaliseerd. Ouders ontvangen begin van het schooljaar een betalingsverzoek via de mail. Betaling kan direct online geregeld worden. 

Doel van de bijdrage
Het doel van Schoolvereniging Wolters is kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar onderwijs te geven opleidend tot aansluitend voortgezet onderwijs. Wolters tracht dit doel mede te bereiken door naast de reguliere voorzieningen die door de wet worden vereist, extra voorzieningen aan kinderen te bieden die niet in het kader van de normale exploitatie van een school door de overheid worden bekostigd. Een en ander omvat op dit moment onder meer:

  • vakleerkrachten, leraarondersteuners, conciërge
  • extra leermiddelen
  • extra faciliteiten, zoals het verlenen van bijdragen in de kosten van museum- en theaterbezoek, schoolreisjes,  sportdag, eindspel, kerst- en sinterklaasfeest, schoonmaak, meubilair, pc’s, onderhoud etc.

De vereniging kan deze extra voorzieningen alleen bieden voor zover zij daar financieel toe in staat wordt gesteld. Met het oog daarop verleent de Stichting Wolters-Fonds (hierna: “de stichting”) aan Schoolvereniging Wolters jaarlijks per leerling een bijdrage in de kosten van deze extra voorzieningen. De stichting staat los van Schoolvereniging Wolters. Doelstelling van de stichting is er met name op gericht Schoolvereniging Wolters te steunen bij de uitvoering van haar doelstellingen. Dit doet zij onder meer door aan de schoolvereniging middelen te verschaffen voor de uitvoering van bepaalde projecten, die niet uit de normale exploitatie of anderszins kunnen worden bekostigd. In de praktijk gaat het daarbij met name om de extra voorzieningen die Wolters biedt.

De stichting is op haar beurt slechts in staat bij te dragen in de kosten van de extra voorzieningen, indien en voor zover zij daar zelf door bijdragen van ouders of anderszins toe in staat wordt gesteld. Daartoe vraagt de stichting de ouders van kinderen die op Wolters onderwijs volgen, haar per kind een bijdrage te verlenen in de kosten van de extra voorzieningen in de vorm van een jaarlijkse donatie aan de stichting. Uit de aldus ontvangen gelden verleent de stichting aan Schoolvereniging Wolters een bijdrage in de kosten van de bedoelde voorzieningen.

De bijdrage die de stichting van de ouders vraagt, is vrijwillig. Toelating tot Wolters is niet afhankelijk van het betalen van deze bijdrage aan de stichting. Het bestuur kan echter besluiten een leerling niet verder toe te laten tot het gebruik van de extra voorzieningen, zolang de stichting van de ouders van de betreffende leerling nog geen donatie voor het betreffende schooljaar heeft ontvangen. Een besluit daartoe zal alleen na zorgvuldige overweging worden genomen. Vanzelfsprekend zal het bestuur alvorens een besluit te nemen overleg met de betreffende ouders plegen.
Leerlingen zullen niet worden uitgesloten van programmaonderdelen die behoren tot het voor alle leerlingen verplichte curriculum.
De betrokken “uitsluiting” van de extra voorzieningen blijft beperkt tot de extra voorzieningen die zich daartoe lenen. Het bestuur kan bijvoorbeeld besluiten een leerling niet toe te laten tot de muziekles die wordt gegeven door de vakleerkracht muziek (bekostigd uit de bijdrage extra voorzieningen), de leerling krijgt dan muziekles van de eigen leerkracht. “Uitsluiting” van het gebruik van extra leermiddelen, in situaties waarin de leerprestaties van een leerling daartoe aanleiding geven, is niet aan de orde.

De bijdrage die de stichting per schooljaar vraagt, loopt van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend.
In verband met de lopende kosten die worden gemaakt teneinde deze extra voorzieningen te kunnen bieden, dient de bijdrage aan de stichting te geschieden vóór 15 oktober van het betreffende schooljaar. 
Desgewenst kan de betaling in twee termijnen geschieden en wel 50% van het verschuldigde bedrag vóór 15 oktober en het restant uiterlijk 1 februari daaropvolgend.
Bij betaling van de bijdrage na de hiervoor genoemde termijnen wordt een extra bijdrage van € 12 per termijn gevraagd ter dekking van de extra administratieve en overige kosten.

Voor kinderen die in de loop van een schooljaar worden ingeschreven, wordt de gevraagde bijdrage aangepast.
Bij tussentijds vertrek van een leerling vindt geen restitutie van de bijdrage plaats.

Schooljaar 21 / 22
De bijdrage die de stichting vraagt, wordt bepaald aan de hand van het gezinsinkomen. In het geval beide ouders een inkomen hebben, geldt het gezamenlijke inkomen in dit verband als het gezinsinkomen.
De bijdrage die door de Stichting Wolters-Fonds wordt gevraagd, bedraagt:

  1. Bij een bruto-gezinsinkomen van minder dan € 23.000,- in het aan het schooljaar voorafgaande kalenderjaar € 585,- per schooljaar per leerling.
  2. Bij een bruto-gezinsinkomen van € 23.000,- of meer in het aan het schooljaar voorafgaande kalenderjaar € 650,- per schooljaar per leerling. Onder bruto-gezinsinkomen wordt hier verstaan het gezamenlijk onzuiver inkomen (in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964) van de beide ouders.

Stichting Wolters Fonds
Utenbroekestraat 2
2597PH Den Haag
Tel: 070 - 324 26 30

KVK: 41156482
Reknr.: NL78ABNA0457524197