Terug naar het beginscherm            
Ouders  >  MR

Medezeggenschapsraad
Wolters kent een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 6 leden, 3 afgevaardigden gekozen door ouders als ook 3 afgevaardigden vanuit het team. De termijn van ieder MR-lid is 3 jaar. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allen verkiesbaar stellen. De verkiezingen vinden ieder jaar plaats in mei. 

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Over sommige zaken mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook  zaken waarin het bestuur pas na instemming van de MR een bepaald besluit kan uitvoeren.

Samenstelling MR
De MR bestaat voor het schooljaar 2019/2020 uit:

Oudergeleding
Philip Kröner (2016-2020)
Maroesja Boorsma (2018-2021)

Patrick Neuerburg (2018-2022)

Personeelsgeleding

Kristel Versteegh (2016-2020)
Steffie van den Bosch (2017-2021)
Kaat Blaisse (2019-2022)

Mocht u vragen hebben, die u bij de MR wilt neerleggen, aarzelt u dan niet met een van de leden contact op te nemen.

Vergaderdata 
Zodra deze bekend zijn zullen hier de vergaderdata van de medezeggenschapsraad vermeld worden.

Notulen
Notulen van de MR zijn openbaar en kunnen derhalve opgevraagd worden bij de leden.