Terug naar het beginscherm            
Ouders  >  Verlof & Verzuim

Verzuim en Verlof
Natuurlijk brengt u uw kind alle dagen naar school en plant u de vakanties in vakantietijd. Soms zijn er omstandigheden waardoor uw kind de lessen niet bij kan wonen; door ziekte, een huwelijk of overlijden in de familie,religieuze verplichtingen of andere gewichtige omstandigheden. In dat geval kan verlof voor het verzuim worden verleend. Als de leerling door gewichtige omstandigheden de lessen niet kan volgen (bv. huwelijk, begrafenis), dan kan de directeur voor maximaal 10 dagen verlof verlenen. Daarna beslist de leerplichtambtenaar. 

De gemeente Den Haag ziet erop toe dat wij de regels hierover goed naleven. In de folder die rechts in de kantlijn is weergegeven, wordt e.e.a. helder toegelicht. Klik op de folder om hem te downloaden.

Ziek
Wanneer een kind ziek is kunt u dit telefonisch doorgeven of via de Parro app. 
Met betrekking tot ziekmeldingen geldt dat de directie de ziekmelding als zodanig zal accepteren. Op de directie rust niet de plicht om te onderzoeken of een kind werkelijk ziek is. 

Vakantie buiten de vakantie om
Als een leerling wegens "de specifieke aard" van het beroep van één van de ouders alleen buiten de gewone vakanties met vakantie kan gaan, dient de ouder een werkgeversverklaring te overleggen waaruit blijkt dat de ouder volgens de werkgever gezien de specifieke aard van het beroep (hierbij moet u denken aan iemand die kinderkampen organiseert in schoolvakanties) in géén van de schoolvakanties met vakantie kan gaan. De ouder kan dan ontheffing krijgen voor maximaal 10 dagen per jaar. Deze verlofperiode mag niet worden gepland in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Den Haag.

Specialisten bezoeken tijdens schooltijd
Behandeling tijdens schooltijd geldt uitsluitend als geoorloofd verzuim indien deze behandeling niet structureel maar bij uitzondering is. 
De school is niet verplicht vrij te geven voor behandeling op indicatie zoals bijvoorbeeld dyslexie, logopedie, fysiotherapie of orthodontie. Structurele behandeling op indicatie dient buiten schooltijd georganiseerd te  worden. Individuele verzoeken kunnen aan het algemene beleid worden getoetst. In dat geval dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden waarin de noodzaak van de constructie wordt beargumenteerd. De school maakt de afweging in hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed heeft op de uitvoering van het reguliere onderwijsprogramma. 
Afspraken worden indien afwijkend van de algemene afspraken vastgelegd. Wanneer ouders en leerlingen de afgesproken maximale behandeltijd overschrijden, vindt verschuiving plaats van geoorloofd naar ongeoorloofd verzuim en kan leerplicht door de school worden ingeschakeld.


Formulier Verlofaanvraag

VERZOEK OM VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK t/m 10 dagen wegens gewichtige omstandigheden (Artikel 11g)

De aanvraag vrijstelling dient door de ouders/ verzorgers bij voorkeur tenminste acht weken voor het gevraagde verlof bij de school te zijn ingediend. Indien u korter dan acht weken van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd

Gegevens van de aanvrager:
Voor- en achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon: (privé of werk)
Email:
Verzoekt om vrijstelling schoolbezoek op grond van artikel 11g
van de leerplichtwet 1969 voor de leerplichtige jongere:
Naam / namen kind(eren):
Groepen waarin de kind(eren) zitten
Periode:
Van (eerste dag)
Tot en met (laatste dag)
Reden van het verzoek:
Bijlage
Upload hier een scan of afbeelding (bv. rouwkaart, trouwaankondiging)