Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs  >  Maatwerk

Het onderwijs op Wolters

Naast het klassikale programma waarin de leerstof voor alle leerlingen in principe gelijk is, creëren we structureel ruimte voor alle kinderen om te werken aan hun eigen ontwikkelingsbehoefte. Dit noemen we Maatwerk. Het is gebaseerd op onze ambitie om binnen het klassikale onderwijs ruimte te bieden aan verschil in tempo en rijpheid van onze leerlingen.
Het algemene doel van maatwerk is groei op zowel sociaal-emotioneel als cognitief vlak. Het kweken van zelfvertrouwen en plezier in leren zijn van wezenlijk belang voor nu en voor de latere prestaties.

Onder Maatwerk verstaan we alles wat een leerling extra doet naast het klassikale lesprogramma. Uitgangspunt bij ‘werken op maat’ is dat we dit zoveel mogelijk binnen de klas willen faciliteren. Maatwerk kan variëren van een boekje met oefeningen over een specifiek spellingprobleem tot deelname aan een subgroepje t.b.v. extra instructie. Ook kan maatwerk het aangepast handelen van de leerkracht omvatten. Alle zorg die we op Wolters bieden, valt dus onder de noemer Maatwerk en wordt ook als zodanig geregistreerd in ParnasSys. Met ‘aansluiten op de ontwikkelingsbehoefte’ bedoelen we meer dan werken aan dat wat nog niet zo goed gaat. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind en wordt werk aangeboden dat aansluit op de talenten van het kind met als achterliggende gedachte dat een leerling na succeservaringen in het algemeen beter presteert. 

Maatwerkplan
Vanaf groep 2 heeft ieder kind heeft een eigen Maatwerkplan waarin in grote lijnen benoemd is welke vakgebieden de aandacht krijgen de komende periode en op welke wijze dit vorm krijgt. Ook is er een zogenoemd Uitgebreid Maatwerkplan + OPP dat i.p.v. het reguliere maatwerkplan wordt opgesteld voor: 

  • Leerlingen met een individueel arrangement gefinancierd door SPPOH
  • Leerlingen die gedoubleerd zijn (nb: niet bij verlengde kleutertijd)
  • Leerlingen  waarvan we verwachten dat hun uitstroomniveau niet hoger dan E6 zal zijn op 2 of meer vakgebieden
  • Leerkrachten kunnen dit format ook inzetten bij leerlingen die sterk afwijken van hun eigen ontwikkelingslijn (bv. door afwijkende resultaten of veranderd gedrag).

Maatwerk in de klas
Alle leerlingen verdienen en krijgen individuele aandacht en zorg. In de meeste gevallen wordt die ‘zorg op maat’ in de klas geboden in de vorm van opdrachten of lesmateriaal aansluitend op de eigen ontwikkeling (bv. een werkboekje in de la). Dan heeft Maatwerk vooral een preventief karakter. Voor Maatwerken wordt in de klas tijd ingeroosterd. Ook werken de kinderen aan Maatwerk als ze klaar zijn met hun klassikale werkjes. 

Maatwerk in subgroepjes
Naast het maatwerk in de klas wordt ook buiten de klas gewerkt met kinderen in kleine groepjes. Dit noemen we subgroepjes. De subgroepjes kunnen worden begeleid door de groepsleerkrachten, leraarondersteuners (LO’ers) of de IB'er. Ook worden in bepaalde gevallen leerling-tutoren ingezet (bv. bij het Vloeiend Lezen traject). De indeling van deze groepjes wordt door de leerkracht gemaakt o.b.v. de overdrachtsgesprekken, de observaties en de resultaten van het leerlingvolgsysteem (Cito-LOVS). De leerkracht bepaalt in nauw overleg met IB’er en leraarondersteuners waar de hulpvraag van de leerling ligt en hoe hij/zij wil dat daaraan gewerkt zal worden. Ook het Vloeiend Lezen-traject en de verrijking die we bieden aan de hoogbegaafden en de leerlingen met een sociaal-emotionele hulpvraag vallen onder de noemer Maatwerk. De coördinatie van de plusgroepjes ligt bij Esther van Breemen, Intern Begeleider Middenbouw. 

Materialen
De school beschikt over een scala aan software-pakketten en papieren lesmaterialen met een zelfsturende en zelf-corrigerende opzet. Hiermee kunnen de leerlingen efficiënt en op maat aan de slag. Er is remediërend materiaal om aan achterstanden te werken. Er is zowel verrijkings- en verdiepingsmateriaal voor de begaafden, als voor de leerlingen op gemiddeld niveau. De leerkrachten stellen ook zelf thematisch materiaal samen t.b.v. Maatwerk. Zij weten immers het beste welke onderwijsbehoefte prioriteit bij de leerling heeft.  

Continuplan
Van leerlingen met een individuele hulpvraag op basis van een DSM-classificatie (bv. Dyslexie, AD(H)D, Dyscalculie, ASS) wordt naast het maatwerkplan een continuplan opgesteld waarin is vastgelegd wat is afgesproken met ouders ten aanzien van de mogelijke interventies. 

In het Schoolondersteuningsplan wordt nader omschreven hoe de zorg is opgezet en hoe de opbrengst van de zorg gemeten wordt. 

Zit mijn kind in een subgroepje? 
Voor alle leerlingen vanaf groep 2 wordt een plan gemaakt waarin genoteerd wordt welk maatwerk de leerling gedurende een half schooljaar aangeboden krijgt naast het klassikale programma. Leraren noteren de start en einddatum van de interventie. Ook wordt, indien van toepassing, deelname aan een subgroepje genoteerd in dit plan. Voor ouders en andere geïnteresseerden wordt op de pagina 
Subgroepjes nader toegelicht  hoe en waarom in de subgroepjes gewerkt wordt.