Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs  >  Maatwerk

Het onderwijs op Wolters

Naast het klassikale programma waarin de leerstof voor alle leerlingen in principe gelijk is, creëren we structureel ruimte voor alle kinderen om te werken aan hun eigen ontwikkelingsbehoefte. Dit noemen we Maatwerk. Het is gebaseerd op onze ambitie om binnen het klassikale onderwijs ruimte te bieden aan verschil in tempo en rijpheid van onze leerlingen.
Het algemene doel van maatwerk is groei op zowel sociaal-emotioneel als cognitief vlak. Het kweken van zelfvertrouwen en plezier in leren zijn van wezenlijk belang voor nu en voor de latere prestaties.

Onder Maatwerk verstaan we alles wat een leerling extra doet naast het klassikale lesprogramma. Uitgangspunt bij ‘werken op maat’ is dat we dit zoveel mogelijk binnen de klas willen faciliteren. Maatwerk kan variëren van een boekje met oefeningen over een specifiek spellingprobleem tot deelname aan de verlengde  instructiegroep. Ook kan maatwerk het aangepast handelen van de leerkracht omvatten. Alle zorg die we op Wolters bieden, valt dus onder de noemer Maatwerk en wordt ook als zodanig geregistreerd in ParnasSys. Met ‘aansluiten op de ontwikkelingsbehoefte’ bedoelen we meer dan werken aan dat wat nog niet zo goed gaat. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind en wordt werk aangeboden dat aansluit op de talenten van het kind met als achterliggende gedachte dat een leerling na succeservaringen in het algemeen beter presteert. 

Maatwerkplan
Vanaf groep 2 heeft ieder kind heeft een eigen Maatwerkplan waarin in grote lijnen benoemd is welke vakgebieden de aandacht krijgen de komende periode en op welke wijze dit vorm krijgt. Ook is er een zogenoemd Uitgebreid Maatwerkplan + Ontwikkelingsperspectief dat i.p.v. het reguliere maatwerkplan wordt opgesteld voor: 

  • Leerlingen met een individueel arrangement gefinancierd door SPPOH
  • Leerlingen waarvan we verwachten dat hun uitstroomniveau niet hoger dan E6 zal zijn op 2 of meer vakgebieden
  • Leerkrachten kunnen dit format ook inzetten bij leerlingen die sterk afwijken van hun eigen ontwikkelingslijn (bv. door afwijkende resultaten of veranderd gedrag).

Maatwerk in de klas
Alle leerlingen verdienen en krijgen individuele aandacht en zorg. In de meeste gevallen wordt die ‘zorg op maat’ in de klas geboden in de vorm van opdrachten of lesmateriaal aansluitend op de eigen ontwikkeling (bv. een werkboekje in de la). Dan heeft Maatwerk vooral een preventief karakter. Voor Maatwerken wordt in de klas tijd ingeroosterd. Ook werken de kinderen aan Maatwerk als ze klaar zijn met hun klassikale werkjes. 

Continuplan
Van leerlingen met een individuele hulpvraag op basis van een DSM-classificatie (bv. Dyslexie, AD(H)D, Dyscalculie, ASS) wordt naast het maatwerkplan een continuplan opgesteld waarin is vastgelegd wat is afgesproken met ouders ten aanzien van de mogelijke interventies. 

In het Schoolondersteuningsplan wordt nader omschreven hoe de zorg is opgezet en hoe de opbrengst van de zorg gemeten wordt.