Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs  >  Klassikaal Onderwijs

De kracht van klassikaal onderwijs
Het onderwijs op Schoolvereniging Wolters is ingericht volgens het jaarklassensysteem. Wij geloven in de kracht van gedegen klassikaal onderwijs met ruimte voor de individuele ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Het onderwijs is hoofdzakelijk methodisch ingericht.  De school is verdeeld in 3 bouwen: Onderbouw – leerjaar 1 & 2, Middenbouw – leerjaar 3 t/m 5, Bovenbouw – Leerjaar 6 t/m 8.
Naast het klassikale lesprogramma waarin de leerstof in principe voor alle kinderen gelijk is, wordt structureel tijd ingeroosterd voor Maatwerk , waarin alle leerlingen werken aan materiaal dat aansluit op hun eigen ontwikkelingsbehoefte. 

Leerlingen beschikken eind groep 8 over de kennis, vaardigheden en culturele bagage die hen in staat stelt hun opleiding te vervolgen in de voor hen hoogst haalbare vorm van voortgezet onderwijs en in de maatschappij. Leerlingen die de hoogste vormen van voortgezet onderwijs niet bereiken, beschikken - zo nodig na verwijzing naar het speciaal basisonderwijs - over kennis en vaardigheden die hen anderszins reële kansen geven op een op hun aanleg aansluitende vervolg-weg.


                                        

Leuke schooltijd
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen een leuke schooltijd hebben. Daarbij moet vanzelfsprekend een balans worden gevonden tussen kennisoverdracht, goed presteren en zorgeloos plezier hebben. Op Wolters wordt getracht die balans te geven. Een doordacht personeelsbeleid, evaluatie en analyse van methoden, de manier van lesgeven, de ontwikkelingen in het onderwijs etc. hebben voortdurend aandacht om de kwaliteit van het onderwijs op Wolters te bewaken en te verbeteren.

Het onderwijs op onze school

  • is zodanig ingericht, dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen
  • legt mede de grondslag voor het volgen van de hoogste vormen van voortgezet onderwijs
  • is zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen
  • is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen
  • gaat er mede van uit dat de leerlingen in een multiculturele samenleving opgroeien en draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden
  • wordt gegeven met algemeen respect en tolerantie voor verschillen in geloof en levensbeschouwing