Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Overstap naar VO

 


Praktisch / Roosters
Benodigdheden
* Huiswerk 
Weblinks
Downloads

Tijdpad overstap PO / VO 2022 2023  


Juni - Eindgesprekken groep 7
Leerkrachten bespreken met ouders het uitstroomniveau waarop de leerling op dat moment functioneert en geven een voorlopig schooladvies. Aandachtsgebieden worden benoemd.

Augustus - Overdrachtsgesprekken 7 naar 8  
Alle leerlingen worden doorgesproken door groepsleerkrachten en de IB’er. Speciale aandacht voor leerlingen die in aanmerking komen voor aangepaste afname o.b.v. een dyslexie-classificatie.

wo 7 september - Algemene Ouderavond groep 8 
Algemene informatie mbt gang van zaken in groep 8 en overgang naar het VO. Individuele gevallen worden deze avond niet besproken.

di 8 en do 10 november -  PROVO-middagen 
Leerlingen bezoeken in groepjes VO-scholen tijdens schooltijd.

wo 16 november - Voortgangsgesprekken
Deze gesprekken worden gevoerd in bijzijn van ouders én leerlingen. Accent ligt op het functioneren van de leerling in groep 8; wat valt op en waar kan aan gewerkt worden? Afschrift voorlopig basisschooladvies (BSA) 

ma 9 januari t/m vr 10 februari - Open dagen VO-scholen

wo 1 februari - Adviesgesprekken 
Gesprekken met ouders en leerlingen; tevens beslismoment t.a.v. aangepaste afname Centrale Eindtoets - Nadere toelichting gesprekken

wo 1  en do 2 februari - Inzageperiode OKR 
Inzage in het concept onderwijskundig rapport dat meegegeven is tijdens het adviesgesprek. Handtekening ter goedkeuring vereist.

vr 10 februari  -  Uitreiking adviesformulier 
Leerkrachten geven de adviesformulieren t.b.v. aanmelding op de VO-school in gesloten enveloppe mee naar huis nadat handtekening OKR binnen is.

za 11 februari t/m 24 februari  - 1e aanmeldingsperiode

wo 5 april -  Bericht van plaatsing
Bericht van plaatsing eerste aanmeldingsperiode

di 11 april t/m 14 april -  2e aanmeldingsperiode 

do 20 april - Bericht van plaatsing
Uiterlijk bericht plaatsing leerlingen 2e aanmeldingsperiode

di 18 en wo 19 april - Afname-periode Centrale Eindtoets 8A en 8B
Digitale afname 

Vanaf half mei - Uitslag Centrale Eindtoets

Uiterlijk 23 mei - Periode van heroverwegen 
Conform Beleid heroverwegen schooladvies

wo 24 mei t/m wo 7 juni - Gesprekken nav BSA-bijstelling
VO-school overlegt met ouders over plaatsingsmogelijkheden

wo 5 t/m vr 7 juli - Kennismakingsdag VO
Kennismaking op nieuwe VO-school. Dit valt samen met onze Kaagweek. Ouders ontvangen tzt een schrijven hierover

 

Alles op een rij
Deze pagina is speciaal voor groep 8 gemaakt. Groep 8 is een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin je toewerkt naar de overstap naar de middelbare school. Je gaat een eindtoets maken, een musical opvoeren en uitgebreid afscheid nemen van je basisschooltijd. 
Op deze pagina vind je belangrijke schema's en informatie rondom je overstap naar de middelbare school.

Praktisch
Om goed te starten in groep 8 heb je een aantal spullen nodig. In de linkerkolom staat daarom een link naar de pagina benodigdheden. Omdat er voor de groepen 8 zoveel extra's in het jaar is, hebben we een aparte planning voor jullie gemaakt. Die staat ook links in de kolom. En nu we toch lekker praktisch bezig zijn hebben we daar ook direct een linkje naar de huiswerkpagina toegevoegd. Want tussen al die evenementen door moet je natuurlijk wel gewoon huiswerk maken. 


Overstap naar het VO

Aan het eind van dit schooljaar verlaten jullie het Woltersnest. Dan vertrek je naar het VO. 

VO staat voor voortgezet onderwijs. 

Die grote stap willen we natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden. We helpen je nadenken over welke school voor jou geschikt kan zijn. We bezoeken tijdens schooltijd enkele VO-scholen. En je krijgt een advies over welk type onderwijs je kunt gaan volgen. Hoe we tot dat advies komen, en welke data belangrijk zijn in het traject, vind je in de linkerkolom op deze pagina. Hieronder wordt een aantal onderdelen en gebeurtenissen binnen dit traject toegelicht.

Adviescommissie

Om tot een zorgvuldig middelbare schooladvies te komen is een Adviescommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit de groepsleerkrachten van leerjaar 7 en 8, de intern begeleider bovenbouw, de directeur en de adjunct-directeur. 

Juni Groep 7
Eind leerjaar 7 komt de VO-adviescommissie voor het eerst bijeen om de voortgang van de leerlingen van leerjaar 7 te bespreken. 
Bekeken wordt op welk niveau de leerlingen presteren en welke factoren van invloed zijn op de prestaties. Met elkaar wordt een voorlopig schooladvies geformuleerd dat in juni met de ouders wordt besproken. 
Belangrijke pijlers bij inschatten van het uitstroomniveau zijn (huis)werkhouding, motivatie en de vaardigheidsscores van het Cito LOVS voor Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen/Wiskunde in groep 6, 7 en 8. Ook, maar in minder bepalende mate, wordt gekeken naar Studievaardigheden, Spelling en Woordenschat. De observaties en invullijsten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden nageslagen, belemmerende en stimulerende factoren worden besproken om een compleet beeld te krijgen. Ook worden aandachtspunten voor de komende periode benoemd. 
Daar wordt begin leerjaar 8 gericht aan gewerkt.
Aan het eind van Leerjaar 7 wordt een voorlopig advies gegeven, tijdens het E7-gesprek. Bij dit gesprek zit ook de leerkracht van groep 8.

November Groep 8
In november zijn er de voortgangsgesprekken die in leerjaar 8 in het bijzijn van kind en ouders gevoerd worden. Daarom zijn deze gesprekken eerder op de dag dan bij een reguliere ouderavond. Insteek van het gesprek is 'Wat zien we? Wat vinden we daarvan?'. Met 'we' bedoelen wij zowel leerkracht, als leerling en ouders. 

Januari/Februari Groep 8
Eind januari, na de afname van de leerlingvolgsysteemtoetsen, komt de Adviescommissie wederom bijeen en worden de  voorlopige adviezen afgezet tegen het huidige prestatieniveau en de kindkenmerken (belemmerende en stimulerende factoren). Alle leerlingen worden uitgebreid besproken en het definitieve schooladvies wordt vastgesteld. 

Daarna worden de adviesgesprekken gevoerd in aanwezigheid van groepsleerkracht(en), ouders, leerlingen en de intern begeleider óf directeur. Een uitdraai van het Onderwijskundig rapport (OKR) - de digitale rapportage aan de toekomstige VO-school - wordt meegegeven aan de ouders. Dit kan thuis gelezen worden en eventueel aangevuld worden met een opmerking indien ouders een andere visie op het advies hebben. Nadat de rapporten ondertekend retour zijn, kan het OKR definitief gemaakt worden en is het klaar voor uitwisseling met de VO-school. Het Schooladvies is leidend voor de aanmelding op het VO. 

VO-Scholen
Speciaal voor leerlingen van groep 8 organiseren de VO-scholen Open Dagen. Dat is een mooie gelegenheid om te kijken of een school bij jou past. In de kolom hiernaast vind je een link naar het overzicht van alle Open Dagen in Den Haag. Ook vind je er een link naar de websites van alle VO-scholen in de buurt. De laatste link geeft een actueel overzicht van alle VO-scholen die nog plek hebben voor leerlingen om zich aan te melden in de tweede aanmeldperiode.

BOVO
De organisatie in Den Haag die regelt dat de hele overstap eerlijk gebeurt, heet BOVO. BOVO heeft een website, met een pagina gemaakt speciaal voor je ouders. Dus als ze vragen hebben, kan je ze wijzen op deze link: BOVOwebsite voor ouders

 

Centrale Eindtoets
Iedere basisschool neemt na 8 jaar een eindtoets af. Op Wolters kiezen wij voor de digitale, adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE. Deze borduurt voort op de Cito Eindtoets die vroeger afgenomen kon worden. De Centrale Eindtoets toetst wat je in acht jaar hebt geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen. Uit de Centrale eindtoets rolt een Toetsadvies. Hier vind je een overzicht van welk VO-type past bij welke eindtoetsscoreDe wet verplicht scholen het eerder gegeven schooladvies te heroverwegen indien het toetsadvies hoger is en biedt de mogelijkheid het advies naar boven bij te stellen. Deze handelingswijze wordt jaarlijks geëvalueerd. Hoe wij tot deze beslissing zijn gekomen leest u hier: Beleid Heroverwegen Toetsadvies.
Een uitgebreid overzicht van hoe de rapportage vanuit CvTE kan worden geïnterpreteerd vind je hier.