Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Groep 8 Info  >  Traject PO / VO

Informatie overstap PO / VO                                                           

Informatie over de gang van zaken omtrent de overstap naar de middelbare school speciaal voor ouders van onze groep 8 leerlingen
Binnenkort is het zover, dan gaat uw kind ons nest verlaten. Een spannende tijd breekt aan, belangrijke beslissingen moeten genomen worden. Daarin begeleiden wij u en de kinderen graag zo goed mogelijk. 
Om overzicht te scheppen in alles wat op u afkomt hebben wij de Groep 8-pagina ingericht. Daar is alle informatie aangaande leerjaar 8 terug te vinden. Ook staan er veel handige linkjes naar websites die relevant zijn voor onze aanstaande schoolverlaters. Hierna beschrijven wij het hele traject van de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Als u na het lezen vragen heeft, schroom dan niet contact op te nemen met de leerkracht.

Adviescommissie

Om tot een zorgvuldig middelbare schooladvies te komen is m.i.v. schooljaar 15/16 een Adviescommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit de groepsleerkrachten van leerjaar 7 en 8, de intern begeleider bovenbouw, de directeur en de adjunct-directeur. 

Juni
Eind leerjaar 7 komt de VO-adviescommissie voor het eerst bijeen om de voortgang van de leerlingen van leerjaar 7 te bespreken. 
Bekeken wordt op welk niveau de leerlingen presteren en welke factoren van invloed zijn op de prestaties. Met elkaar wordt een voorlopig schooladvies geformuleerd dat in juni met de ouders wordt besproken. 
Belangrijke pijlers bij inschatten van het uitstroomniveau zijn werkhouding, motivatie en de vaardigheidsscores van het Cito LOVS voor Begrijpend Lezen en Rekenen/Wiskunde in groep 6, 7 en 8. 
Ook, maar in minder bepalende mate, wordt gekeken naar Studievaardigheden, Spelling en Woordenschat. De observaties en invullijsten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden nageslagen, belemmerende en stimulerende factoren worden besproken om een compleet beeld te krijgen. Ook worden aandachtspunten voor de komende periode benoemd. 
Daar wordt begin leerjaar 8 gericht aan gewerkt. Met alle kinderen wordt geoefend met oud cito-materiaal om hen vertrouwd te maken met de toetsvorm, die toch weer wat anders is dan de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Er wordt drie keer geoefend. De fouten worden besproken. 

November
In november zijn er de voortgangsgesprekken die in leerjaar 8 in het bijzijn van kind en ouders gevoerd worden. Daarom zijn deze gesprekken eerder op de dag dan bij een reguliere ouderavond. Wij publiceren de gesprekstijden in september reeds op de Groep-8-pagina. Blokkeer dit moment tijdig in uw agenda. Insteek van het gesprek is 'Wat zien we? Wat vinden we daarvan?'. Met 'we' bedoelen wij zowel leerkracht, als leerling en ouders. 

Januari
Eind januari, na de afname van de leerlingvolgsysteemtoetsen, komt de VO-commissie wederom bijeen en worden de pré-adviezen afgezet tegen het huidige prestatieniveau en de kindkenmerken (belemmerende en stimulerende factoren). Ook wordt een inschatting gemaakt van het potentieel prestatieniveau. Alle leerlingen worden uitgebreid besproken en het definitieve schooladvies wordt vastgesteld. 

Februari
In februari worden de adviesgesprekken gevoerd in aanwezigheid van groepsleerkracht(en), ouders, leerlingen en de intern begeleider óf directeur. Een uitdraai van het Onderwijskundig rapport - de digitale rapportage aan de toekomstige VO-school - wordt meegegeven aan de ouders. Dit kan thuis gelezen worden en eventueel aangevuld worden met een opmerking indien ouders een andere visie op het advies hebben. Nadat de rapporten ondertekend retour zijn, kan het OKR definitief gemaakt worden en is het klaar voor uitwisseling met de VO-school.


Schooladvies en een Toetsadvies
De advies commissie geeft het Schooladvies. Dat is leidend voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. Uit de Centrale eindtoets rolt een Toetsadvies. De wet verplicht scholen het eerder gegeven schooladvies te heroverwegen indien het toetsadvies hoger is en biedt de mogelijkheid het advies naar boven bij te stellen. Deze handelingswijze wordt jaarlijks geëvalueerd. Hoe wij tot deze beslissing zijn gekomen leest u hier: Beleid Heroverwegen Toetsadvies.

Tijdpad overstap PO / VO 2020 2021  

Juni - Eindgesprekken groep 7
Leerkrachten bespreken met ouders het uitstroomniveau waarop de leerling op dat moment functioneert en geven een voorlopig schooladvies. Aandachtsgebieden worden benoemd.

Augustus - Overdrachtsgesprekken 7 naar 8  
Alle leerlingen worden doorgesproken door groepsleerkrachten en de IB’er. Speciale aandacht voor leerlingen die in aanmerking komen voor aangepaste afname o.b.v. een dyslexie-classificatie.

do 10 september - Algemene Ouderavond groep 8 
Algemene informatie mbt gang van zaken in groep 8 en overgang naar het VO. Individuele gevallen worden deze avond niet besproken.

November -  PROVO-middagen 
Leerlingen bezoeken in groepjes VO-scholen tijdens schooltijd.

wo 18 november - Pré-adviesgesprekken 

Deze gesprekken worden gevoerd in bijzijn van ouders én leerlingen. Accent ligt op het functioneren van de leerling in groep 8; wat valt op en waar kan aan gewerkt worden? Afschrift voorlopig basisschooladvies (BSA) 

ma 6 januari t/m vr 7 februari - Open dagen VO-scholen

wo 27 januari - Adviesgesprekken 

Gesprekken met ouders en leerlingen; tevens beslismoment t.a.v. aangepaste afname Centrale Eindtoets - Nadere toelichting gesprekken

wo 27 en do 28 januari - Inzageperiode OKR 
Inzage in het concept onderwijskundig rapport dat meegegeven is tijdens het adviesgesprek. Handtekening ter goedkeuring vereist.

vr 29 januari  -  Uitreiking adviesformulier 
Leerkrachten geven de adviesformulieren t.b.v. aanmelding op de VO-school in gesloten enveloppe mee naar huis nadat handtekening OKR binnen is.

6 februari t/m 19 februari  - 1e aanmeldingsperiode

wo 31 maart -  Bericht van plaatsing
Bericht van plaatsing eerste aanmeldingsperiode

ma xx maart t/m xx april -  2e aanmeldingsperiode 

wo 7 april - Bericht van plaatsing
Uiterlijk bericht plaatsing leerlingen 2e aanmeldingsperiode

di 20 en wo 21 april - Afname-periode Centrale Eindtoets 8A en 8B
Digitale afname 

wo 12 mei - Uitslag Centrale Eindtoets

do 13 en vr 14 Mei - Periode van heroverwegen 

Conform Beleid heroverwegen schooladvies

ma 17 t/m wo 19 Mei - Gesprekken nav BSA-bijstelling
VO-school overlegt met ouders over plaatsingsmogelijkheden

wo 7 t/m vr 9 juli - Kennismakingsdag VO

Kennismaking op nieuwe VO-school. Dit valt samen met onze Kaagweek. Ouders ontvangen tzt een scrhijven hierover