Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Privacy

dinsdag 24 april 2018/Categorieën: Informatie

Van ieder kind houden wij een dossier bij. Dat staat vol vertrouwelijke informatie waar wij uiterst prudent mee om willen gaan. 

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die op 25 mei 2018 in werking treedt, vormt ons nieuwe kader van privacywetgeving. Daarin wordt geregeld hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens. 

Deze nieuwe richtlijnen hebben gevolgen voor onze werkwijze. Zo maken wij strikte afspraken met de verwerkers van de leerling-gegevens, zoals de leverancier van onze leerling-administratiesoftware en de uitgeverijen van de digitale leermiddelen. 

Ook zijn wij uiterst alert dat verslagen van externen en leerling-gegevens niet gedeeld worden met mensen buiten de organisatie, tenzij dit op nadrukkelijk verzoek van de ouders is. In dat geval zullen de gegevens versleuteld moeten worden verstuurd. Binnen de organisatie zal een medewerker een zogenoemde verwerkingsgrondslag moeten hebben om een dossier te raadplegen. Momenteel wordt een privacyreglement opgesteld waarin o.a. het beleid is vastgelegd, verwerkingsdoeleinden benoemd worden en een register is opgenomen van gegevensverwerkers.   

De verwerking van de gegevens moet uiteraard aan kwaliteitseisen voldoen. Wij zullen de komende tijd extra investeren in bewustwording en professionalisering van het team betreft privacy en verslaglegging. Omdat wij het belangrijk vinden samen met ouders op te trekken en transparant te zijn over wat wij vastleggen, zullen wij in de loop van het jaar meer gegevens gaan delen via het ouderportaal. Als het privacyreglement is vastgesteld zal deze achter de inlog op onze website worden geplaatst.