Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Alles is communicatie

Alles is communicatie

zaterdag 28 maart 2015/Categorieën: Verslag

Alles is communicatie 

Onlangs las ik over een school waar in de lerarenkamer een poster hing die was uitgebracht door het ministerie van OCW met als titel Herken de Ouder. De illustraties toonden wonderlijke wezens met een kwaadaardige blik in de ogen en in een enkel geval zelfs voorzien van hoorntjes op het hoofd. Het gevoel bekroop mij dat ouders op die school niet gezien worden als serieuze gesprekspartner, maar als een bedreiging die je zo goed mogelijk moet pareren. Bij nadere bestudering viel dat enorm mee, en ook bleek de vorm van de poster de inhoud geen recht te doen; deze bevatte nuttige handvatten m.b.t. oudercommunicatie. Dat deed mij beseffen dat de eerste indruk telt, dat vorm en inhoud niet altijd complementair zijn en dat een onderzoekende houding leidt tot nader inzicht. Daar is een parallel te trekken met ons handelen op Wolters. 

De eerste indruk telt
Zoveel mensen, zoveel meningen. Iedereen die bekend is met het Benoordenhout, heeft wel een mening over die school daar in de Utenbroekestraat. Wij weten hoe bepalend een eerste indruk kan zijn en soms ook hoe hardnekkig een (voor)oordeel kan zijn. Aan ons de schone taak om telkens te laten zien wie wij zijn, wat wij doen en met hoeveel passie wij ons inzetten voor onze leerlingen. 

Vorm en inhoud

Wolters heeft een sterk team met goede professionele krachten. Dat blijkt ook uit de ouderenquête die eerder dit jaar werd afgenomen. Een goede leerkracht is de beste interventie. Die neemt een protocol als leidraad en wijkt daar vanaf als dat in het groeps- of kindbelang is. Omdat ik het voorrecht heb elke dag rond te lopen door het gebouw, weet ik hoeveel bergen hier dagelijks verzet worden. Ik weet hoezeer de leraren naar het kind en niet blind naar de getalletjes kijken. Ik weet van het maatwerk dat zij zowel cognitief, als pedagogisch leveren. Ik weet ook welke handelingsafspraken wij met elkaar hebben. De inhoud van ons onderwijs deugt. Het feit dat ik dat weet, betekent niet dat u geen vragen heeft. De vorm waarin wij met ouders over ons onderwijs communiceren, kan beter.

Onzichtbaar curriculum - Die extra instructie,  dat spontane kringgesprek, die aai over de bol op het juiste moment: die keuzes zijn van wezenlijk belang. Daarin schuilt een groot deel van onze kracht. Maar waar laat je ze in je externe verantwoording? Het is lastig om dat onzichtbare deel van ons curriculum te vertalen naar instrumentele termen. En wellicht hebben we met die conclusie de afgelopen jaren onvoldoende gewaagd het te proberen. Vorm en inhoud zijn niet altijd complementair. 


Nader inzicht

Zelf-evaluatie en de uitkomst van de ouderenquête bekrachtigen deze conclusie. We zijn daarom met een inhaalslag bezig. Eerder dit jaar richtten wij de zorg opnieuw in, daarover heeft u kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief. Hieruit vloeide voort dat wij onze handelingswijze hebben gestroomlijnd en in de komende maanden in heldere handelingskaarten voor onze medewerkers zullen vatten. Belangrijk aspect daarin is goede communicatie met ouders over hun kind.  Op dit moment zijn wij bezig met de verbetering van de communicatie ten aanzien van de zorg. Wat als het met je kind op school niet loopt zoals je had gehoopt en wat als hij/zij extra ondersteuning nodig heeft? Hoe gaat dat dan in zijn werk op Wolters en waar kan je meer informatie krijgen? Het is belangrijk dat ouders zich goed geïnformeerd voelen, waardoor zij het vertrouwen in ons handelen behouden. 
Hier is met het team over gesproken en de hernieuwde interne afspraken hierover krijgen inmiddels vorm. Voor ouders zullen wij die vatten in heldere informatiekaarten en stapsgewijze plannen waarin de handelingsafspraken, in samenspraak met de ouders, kunnen worden vastgelegd. Deze hernieuwde aanpak wordt gedurende dit schooljaar gefaseerd uitgerold. Uw input is, als altijd, van harte welkom. De informatiekaarten, het ouderportaal, de Facebook-pagina en de nieuwe website zijn de eerste zichtbare resultaten van onze inspanningen.

Ik kan mij niet voorstellen dat wij op Wolters die herken-de-ouder-poster in de koffiekamer zouden hangen. Net zozeer als wij onze leerlingen niet in afgesloten hokjes willen plaatsen, doen wij dat ook met ouders niet.  Als ouder wil je advies van een deskundige die primair naar het kind en secundair naar de cito-resultaten kijkt, voorbij de eerste indruk.  Als u het gevoel heeft dat de leraar iets over het hoofd ziet, is het niet meer dan begrijpelijk dat u daarover met hem of haar in gesprek gaat. U mag er op Wolters van uit gaan dat wij u daarin serieus nemen. Daar is geen poster voor nodig, wel de moed om keer op keer kritisch naar ons eigen handelen te kijken en uw feedback op dat gebied ter harte te nemen. 

– ANKE SNOECK