Terug naar het beginscherm            
Aanmelden  >  Aanmelden gr 2 t/m 8

Aanmelden voor groep 2 t/m 8 

1. Check of er plek is

Het feit dat wij al jaren een populaire school zijn, wil niet zeggen dat er nooit plaats is op Wolters. Door bijvoorbeeld verhuizingen naar het buitenland komen er ieder jaar weer plekjes vrij in diverse leerjaren. 
Neem contact op met de school om te vragen of er plaats is in specifieke leerjaren administratie@schoolverenigingwolters.nl

2. Opgeven voor wachtlijst
Er is een  WACHTLIJST ZIJ-INSTROOM . Indien uw kind niet geplaatst kan worden in groep 2 t/m 8, is het mogelijk hem/haar te laten plaatsen op deze lijst. 

Via de link kunt u het formulier openen. Let op: Zorg dat u het eerst downloadt en opslaat op uw eigen PC voordat u het digitaal invult. Daarna kunt u het mailen naar administratie@schoolverenigingwolters.nl .

3. Informatie inwinnen
Voor leerlingen die zij-instromen geldt dat, alvorens wij overgaan tot plaatsing, informatie wordt ingewonnen om tot een zorgvuldige beslissing te komen. 

Documenten aanleveren
Wij vragen u om een recente uitdraai van de leerlingvolgsysteem-gegevens van uw kind en overige relevante documenten, zoals bijv. een dyslexieverklaring, aan ons te mailen. 

Contact huidige school
De intern begeleider zal, nadat u daar toestemming voor hebt gegeven middels dit TOESTEMMINGSFORMULIER, contact opnemen met de huidige school om te informeren naar de bevindingen/ervaringen met het kind (op leergebied én op sociaal-emotioneel gebied) én om te bezien hoever een leerling zich in de lesstof bevindt. Zo kunnen we met elkaar bepalen of het kind gebaat is bij de overstap naar onze school.

Entreegesprek
Vervolgens is er een entree-gesprek met de intern begeleider. Daar wordt nader ingegaan op de gegevens die zijn aangeleverd door de huidige school en wordt, mede aan de hand van een in te vullen vragenlijst, verder gekeken of de leerling gebaat is bij de overstap naar deze school en of een kind daadwerkelijk kan worden geplaatst in de groep waarvoor belangstelling is getoond. Bij voorkeur heeft u voorafgaand aan het gesprek de VRAGENLIJST ZIJ-INSTROOM digitaal ingevuld en gemaild naar de school. 

Overleg en besluitvorming
Na het entree-gesprek zal de intern begeleider overleg voeren met directie en groepsleerkracht om op basis van alle gegevens te bepalen of de school de leerling een passende onderwijs plek kan bieden. 

Ook kan, alvorens wij overgaan tot plaatsing, gekozen worden een oefenperiode in de klas in te lassen om te bezien of de school de leerling een passende onderwijsplek kan bieden. 

Ouders worden hierover binnen enkele dagen geïnformeerd. Tijdens dit proces is de leerling nog gewoon ingeschreven op de huidige basisschool.

4. Aanmelden
Als er plaats is, kan uw kind aangemeld worden via het AANMELDFORMULIER op deze website. Via de link kunt u het formulier openen. Let op: Zorg dat u het eerst downloadt en opslaat op uw eigen PC voordat u het digitaal invult. Daarna kunt u het mailen naar administratie@schoolverenigingwolters.nl

Aanmeldingen van nieuwe leerlingen worden door de school schriftelijk bevestigd, hetgeen echter nog niet betekent dat de leerling is geplaatst. Alleen na schriftelijk bericht van de directeur is een leerling geplaatst in een groep. 

Voorrang
Wij hanteren de volgende voorrangsregels op Wolters: 

- de aangemelde leerling heeft een broertje of zusje dat onderwijs volgt op Wolters
- de aangemelde leerling woont in postcodegebied: 2596 of 2597 of 2585 of 2587
- de aangemelde leerling is kind van een oud-leerling van Wolters
- de aangemelde leerling is kind van een medewerker van Wolters

Voor kinderen die vanuit een andere plaats in Nederland of het buitenland worden aangemeld, gaan wij pas tot plaatsing over bij vestiging in Den Haag. Wij houden dus geen plaatsen vrij voor kinderen die nog niet zijn verhuisd naar Den Haag. 

Passend Onderwijs
Naast de voorrangsregels kijken wij bij eventuele plaatsing ook naar de eventuele ondersteuningsbehoefte van de leerling én of wij die ondersteuning kunnen bieden aan de hand van ons Schoolondersteuningsprofiel. 

Toestemming
Ouders die hun kind aanmelden bij Wolters geven door deze aanmelding Wolters toestemming voor het verstrekken van leerlinggegevens aan onderwijsinstanties en onderwijs ondersteunende instanties.

Heeft u nog  vragen met betrekking tot de oriëntatie-procedure neemt dan contact op met de directeur, telefoon: 070 – 324 26 30

Tot ziens!