Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs  >  Passend Onderwijs

Passend onderwijs en onze school
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Primair Onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Ondersteuning binnen de basisschool

Basisondersteuning
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. In het meer uitgebreide schoolondersteuningsplan staan ook de grenzen van onze zorg beschreven. 

Het is ons streven de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven door gedegen klassikaal onderwijs te bieden met structureel ruimte voor differentiatie. Dit laatste krijgt gestalte binnen het maatwerk. Daaronder verstaan wij alles wat een leerling extra doet naast het klassikale lesprogramma. We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen deze zo goed mogelijk te benutten.

Kinderen die dat nodig hebben, worden begeleid door groepsleerkracht en leraarondersteuners. In nauw overleg met de IB’er stelt de leerkracht een ondersteunend programma op dat in samenwerking met de leraarondersteuners wordt uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan onderdelen waar leerlingen op blijken uit te vallen tijdens observaties en toetsen.

Met drie interne begeleiders (IB’ers) en vier leraarondersteuners beschikt Wolters over een breed zorgteam dat nauw samenwerkt met de groepsleerkrachten en de vakspecialisten. Zorg- en lesprogramma zijn nauw met elkaar verweven. Wolters beschikt over deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie, taal/spraak, rekenen/wiskunde, SOVA en hoogbegaafden.
Aan de hand van de resultaten en foutenanalyses wordt conform het zorgbeleid beslist welke kinderen in aanmerking komen voor extra begeleiding op het gebied van bovengenoemde aandachtsgebieden.

Het maatwerk wordt zowel binnen de groep, als in kleine projectgroepjes onder begeleiding van leraarondersteuners en IB’ers geboden. Uitgangspunt is dat alle leerlingen onze zorg en aandacht verdienen en dat er voor alle leerlingen ruimte is voor maatwerk. Maatwerk valt binnen de basisondersteuning.

Ook kan de hulp van de schoolmaatschappelijk werker worden ingeroepen bijvoorbeeld in de vorm van een sociale vaardigheidstraining voor de kinderen. In dat geval wordt altijd vooraf toestemming aan de ouders gevraagd.

Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we ‘Extra ondersteuning’. 
Indien een leerling, ondanks de op school geboden ondersteuning, niet de resultaten behaalt die het kind zou moeten kunnen behalen op basis van het intelligentiebeeld, dan wordt in overleg met de ouders, groepsleerkracht(en) en intern begeleider, externe specialistische hulp ingeschakeld. 

De schooldirecteur kan bij het SWV SPPOH een aanvraag indienen voor bekostiging van een individueel arrangement. Een individueel arrangement is een op de behoefte(n) van de individuele leerling afgestemd pakket van onderwijs, ondersteuning en zo nodig zorg. 
Voor specifiek advies m.b.t. Passend Onderwijs is vanuit het samenwerkingsverband SPPOH bovendien een adviseur aan de school toegewezen. 

Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen.

Opbrengsten in kaart
De vorderingen van leerlingen worden systematisch in kaart gebracht om hen zo goed mogelijk onderwijs te bieden en hen zo ver mogelijk te brengen. Hierbij hanteren wij het volgende  model:

  • Signalering
  • Probleemanalyse / Diagnose
  • Handelen
  • Evaluatie

De zorg wordt cyclisch benaderd en waar nodig bijgesteld en voortgezet. Effectieve leerlingenzorg begint in de groep en wordt waar nodig uitgebreid naar een aanpak in subgroepjes  per domein en indien nodig naar individuele begeleiding binnen of buiten de school.

De opbrengsten van de ondersteuning worden structureel gemeten aan de hand van ons leerlingvolgsysteem en geëvalueerd in periodiek zorg- en teamoverleg.

De school legt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de ouders over de kwaliteit van het onderwijs

Tot slot

Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig) tot een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe een bij de leerling passend plan gemaakt kan worden.