Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs  >  Subgroepjes  >  Plusonderwijs

Plusonderwijs

Het beleid voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen op Wolters is geënt op drie pijlers:
1.    De leerkracht
2.    Maatwerk in de klas door compacten en verrijken
3.    Maatwerk buiten de klas in Subgroepen

1. De leerkracht

Talent stimuleren staat of valt in de eerste plaats met de leerkracht. Ons team is met zorg samengesteld. Dat is ons grootste troef. De leerlingen brengen immers de meeste tijd door bij de groepsleerkrachten. Een goede groepsleerkracht kan inspelen op de leervraag die zich op dat moment aandient. Hij/zij herkent talent (ook in geval van onderpresteren), ziet regelmatig kansen voor verdieping en weet die te grijpen en om te zetten naar een lesaanbod aansluitend op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling.

Onze leerkrachten voelen zich vrij naar de situatie te handelen. Zij stellen zich vooraleerst de vraag: Wat heeft dít kind nu nodig? en handelen daarnaar.

De expressievakken beeldende vorming, muziek en drama en gymnastiek worden door vakleerkrachten gegeven op Wolters. De groepsleerkracht heeft zodoende de ruimte zich te focussen op de cognitieve vakken. 

Het klassikale programma kenmerkt zich door een breed aanbod van niveau. Het tempo ligt hoog.

 

2. Maatwerk in de klas - Compacten en verrijken

Het onderwijs op Wolters is ingericht per leerjaar waarin de lesstof van het klassikale aanbod min of meer gelijk is. Om in te spelen op de individuele ontwikkelingsbehoefte van de kinderen bieden wij naast het klassikale programma Maatwerk aan alle kinderen. Maatwerk kan zowel in de klas als daarbuiten geboden worden. Maatwerk in de klas wordt geïnitieerd door de groepsleerkracht. Het maatwerk voor de kinderen die meer uitdaging aankunnen is tweeledig:

1.    Compacten
2.    Verrijken
Excellente leerlingen krijgen op initiatief van de leerkracht uitdagend werk aangeboden. Ook zal de lesstof uit het klassikale programma, waar de leerkracht dat mogelijk en wenselijk vindt, compact worden aangeboden aan deze kinderen, zodat er meer tijd over is om aan de uitdagende lesstof te werken.

3. Maatwerk buiten de klas - Subgroep 
Naast bovengenoemd maatwerk wordt vanaf leerjaar 6 ook maatwerk geboden in de vorm van een subgroepje voor de zeer begaafden. Op projectbasis wordt buiten de klas  gewerkt met de deelnemende leerlingen. Projecten kunnen een paar weken duren of gedurende het hele schooljaar ingezet worden. Afhankelijk van het onderwerp kan de samenstelling van de groep wijzigen (bijv. i.g.v. wiskunde). Om in aanmerking te komen voor deze subrgoep worden onderstaande criteria gehanteerd.

Signalering
Om te zien of een leerling in aanmerking komt voor het plusaanbod maken we gebruik van:
1) Cito LOVS – de leerling behaalde gedurende meerdere afnames een I+ score voor Begrijpend  Lezen én Rekenen/Wiskunde
2) WISC – de leerling heeft een TIQ > of gelijk aan 130
3) Observaties groepsleerkracht - De leerling heeft een Ontwikkelingsvoorsprong.
4) Kind-gesprek - De leerling voelt zich onvoldoende uitgedaagd op zijn eigen ontwikkelingsniveau

Leerlingen die goed scoren, maar niet voldoen aan één van bovengenoemde éérste twee signaleringen, krijgen uitdagend maatwerk in de klas van de groepsleerkracht zoals genoemd onder pijler..

Plusonderwijs Onderbouw

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong doen regelmatig uitdagende en verrijkende oefeningen/activiteiten. Zowel binnen als buiten de groep wordt gewerkt met materialen als “Kapla”, “Klank-woordset” en “Tridio” .

De IB’er doet in geval van twijfel een globaal onderzoek naar enkele aspecten van de cognitieve ontwikkeling, om nader inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de leerling. Uitgebreid testen is meestal niet nodig om een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Bij de kleuters wordt in de klas gewerkt  uit het Extra Activiteitenboek; ook kan dit in het subgroepje ingezet of besproken worden.

 

Plusonderwijs Middenbouw

In de middenbouw krijgt het plusonderwijs vorm binnen de groep door verrijking en verdieping o.a. vanuit de lesmethoden.  De leerkrachten kunnen een beroep doen op de coördinator begaafdenonderwijs, Esther van Breemen, voor coaching of ondersteuning.


Plusonderwijs Bovenbouw

Ook in de bovenbouw wordt voor de slimme leerlingen hoofdzakelijk ingezet op verrijking en verdieping vanuit de lesmethoden binnen de groep. 

Daarnaast zijn er subgroepjes per leerjaar. Op aangeven van de groepsleerkracht en onderbouwd met beschikbare gegevens, wordt bepaald of een leerling geplaatst wordt in de projectgroep voor de talentvolle leerlingen.