Terug naar het beginscherm            
Ouders  >  Oudercommissie OC

Klassenouders / Oudercommissie

Iedere groep heeft één klassenouder of, indien daarvoor wordt gekozen, twee klassenouders. De klassenouder vertegenwoordigt binnen de oudercommissie de betreffende groep. Hij of zij houdt contact met de leerkracht en de ouders van de betreffende groep en bevordert de onderlinge contacten en de betrokkenheid van de ouders bij de school.

De oudercommissie organiseert jaarlijks een verkiezing van de klassenouder(s) van de betreffende groep. Het reglement oudercommissie bepaalt de wijze waarop de verkiezingen plaatsvinden. Een klassenouder wordt voor een periode van max. twee schooljaren gekozen en is eenmaal voor een periode van twee schooljaren herbenoembaar. De oudercommissie bevordert contacten tussen de leden van Schoolvereniging Wolters en tussen de leden en het bestuur, de directie, de leerkrachten en de overige personeelsleden van de school. Zij beoogt daarbij de ouders te betrekken bij de realisering van de doelstelling van de vereniging en de school. De taken en bevoegdheden van de oudercommissie zijn nader uitgewerkt in het Reglement Oudercommissie Schoolvereniging Wolters. De oudercommissie bestaat uit de klassenouders van de verschillende groepen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De algemene vergadering benoemt de leden van de oudercommissie.

De oudercommissie is onder meer belast met het organiseren, dan wel het assisteren bij de organisatie van de diverse niet-onderwijs activiteiten, een en ander in goed overleg met de directie. Hieronder vallen onder meer de organisatie van het kerstfeest, sinterklaasfeest, schoolreisjes etc. Het contact tussen de ouders wordt onder meer onderhouden via door de oudercommissie georganiseerde koffie-ochtenden/avonden. De betrokkenheid van de ouders bij de school is een belangrijke factor bij het goed functioneren van de oudercommissie. Wil de oudercommissie adequaat in kunnen spelen op zaken die in de school of onder ouders leven, dan is het van belang, dat ouders haar daarvan op de hoogte stellen. Het kan daarbij gaan om nieuwe ideeën en initiatieven, maar ook om eventuele problemen. 

De oudercommissie onderhoudt regelmatig contact met de directeur via haar voorzitter. Zij komt regelmatig bijeen (tenminste tweemaal per jaar). De notulen worden verzorgd door de secretaris. Ouders kunnen de notulen hier downloaden.
Een afgevaardigde van het bestuur, de directie is bij de vergadering aanwezig.

Vergaderdata Oudercommissie

De voorzitter bepaalt de vergaderdata en stelt de klassenouders en de directie per mail op de hoogte. 


Handig om te weten:

Namen klassenouders 18 / 19:

1A Lieke Visser-Otten en Eline Punt-Gussenhoven 
1B Sabine Gebhard
2A - Dorine Boef-Wytema en Marie-Jeanne van der Sman-van Lammeren
2B - Floriane Eshuis  en  Tessa Taminiau
3A - Caroline Erwich en Iris van ‘t Sant-Jansen
3B - Liesbeth Kuipers en Heike Pelikan
4A - Barbara van de Graaff – Janssen en Meeke van den Heuvel - de Grooth
4B - Victoria Brom – Driessen en Sabine Bruggink
5A - Susanne van Dijkum en Nathalie Klapwijk
5B - Magalie van Amerongen en Marjolijn Beekmans
6A - Nicole Sonderegger-Koole en Liesbeth de Ruiter- Van Nieuwenhoven Helbach
6B - Karen Lampe en Natasja Bonnevalle
7A - Caroline Molenaar en Gwendolyn Rahusen
7B - Letje van Isselmuden en Alexandra Elias
8A - Caroline Jurgens en Meike Buma
8B - Leo van der Lubbe


Verkeerscommissie
Vanuit de oudercommissie is een verkeerscommissie actief om ouders bewust te maken van verantwoordelijk rij- en parkeergedrag. Daarnaast maakt de commissie zich hard om in gesprek met de school de algemene verkeersveiligheid te verbeteren.

Lees hier een interview met Gudrun Feitsma lid van de verkeerscommissie.