Terug naar het beginscherm            
Ouders  >  Oudercommissie OC

Klassenouders / Oudercommissie

Iedere groep heeft één klassenouder of, indien daarvoor wordt gekozen, twee klassenouders. De klassenouder vertegenwoordigt binnen de oudercommissie de betreffende groep. Hij of zij houdt contact met de leerkracht en de ouders van de betreffende groep en bevordert de onderlinge contacten en de betrokkenheid van de ouders bij de school.

De oudercommissie organiseert jaarlijks een verkiezing van de klassenouder(s) van de betreffende groep. Het reglement oudercommissie bepaalt de wijze waarop de verkiezingen plaatsvinden. Een klassenouder wordt voor een periode van max. twee schooljaren gekozen en is eenmaal voor een periode van twee schooljaren herbenoembaar. De oudercommissie bevordert contacten tussen de leden van Schoolvereniging Wolters en tussen de leden en het bestuur, de directie, de leerkrachten en de overige personeelsleden van de school. Zij beoogt daarbij de ouders te betrekken bij de realisering van de doelstelling van de vereniging en de school. De taken en bevoegdheden van de oudercommissie zijn nader uitgewerkt in het Reglement Oudercommissie Schoolvereniging Wolters. De oudercommissie bestaat uit de klassenouders van de verschillende groepen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De algemene vergadering benoemt de leden van de oudercommissie.

De oudercommissie is onder meer belast met het organiseren, dan wel het assisteren bij de organisatie van de diverse niet-onderwijs activiteiten, een en ander in goed overleg met de directie. Hieronder vallen onder meer de organisatie van het kerstfeest, sinterklaasfeest, schoolreisjes etc. Het contact tussen de ouders wordt onder meer onderhouden via door de oudercommissie georganiseerde koffie-ochtenden/avonden. De betrokkenheid van de ouders bij de school is een belangrijke factor bij het goed functioneren van de oudercommissie. Wil de oudercommissie adequaat in kunnen spelen op zaken die in de school of onder ouders leven, dan is het van belang, dat ouders haar daarvan op de hoogte stellen. Het kan daarbij gaan om nieuwe ideeën en initiatieven, maar ook om eventuele problemen. 

De oudercommissie onderhoudt regelmatig contact met de directeur via haar voorzitter. Zij komt regelmatig bijeen (tenminste tweemaal per jaar). De notulen worden verzorgd door de secretaris. Ouders kunnen de notulen hier downloaden.
Een afgevaardigde van het bestuur, de directie is bij de vergadering aanwezig.

Vergaderdata Oudercommissie

De voorzitter bepaalt de vergaderdata en stelt de klassenouders en de directie per mail op de hoogte. 


Handig om te weten:

Namen klassenouders 2022 - 2023:

Voorzitter: Victoria Brom
Secretaris: Claudine Schaper

Instroomgroep: Vacature (2x)
1A - Jannes Snel & Yara Voorbrood Tiggelhoven
1B - Rose Tijhaar & Linda Meekenkamp
2A – Rimke van der Steen & Valerie Waterman
2B – Hylke de Vriend & Willemijn Ebels
3A – Renske Schuttelaar & Natasha Engel
3B – Nicole Schuttelaar & Lara de Jonge
4A – Petra van Oosten & Lisa Polak
4B – Oscar van Iersel & Marieke Hjortnaes
5A – Suzanne Mackay & Annegreet Vlug
5B -  Anna Nolten & Marit Odink
6A – Caroline Weijers & Alexa Bremer
6B – Claudine Schaper & Liane Koster
7A – Anne Mieke van der Werf & Leonieke
7B -  Anouck Rooijers & Jiska Smits
8A – Kiki van Geel & Caroline Jurgens & Stephanie de Wit
8B – Willemijn Stokkers & Meike Buma & Iris van 't Sant


Verkeerscommissie
Vanuit de oudercommissie is een verkeerscommissie actief om ouders bewust te maken van verantwoordelijk rij- en parkeergedrag. Daarnaast maakt de commissie zich hard om in gesprek met de school de algemene verkeersveiligheid te verbeteren.

De verkeerscommissie bestaat uit Chris van Mechelen, Ruud Smits en Lieke Visser. In de WWW van Oktober 2020 hebben zij zich voorgesteld.
De verkeerscommissie is te bereiken via verkeer@schoolverenigingwolters.nl