Terug naar het beginscherm            
Ouders  >  MR

Medezeggenschapsraad
Wolters kent een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 6 leden, 3 afgevaardigden gekozen door ouders als ook 3 afgevaardigden vanuit het team. De termijn van ieder MR-lid is 3 jaar. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allen verkiesbaar stellen. De verkiezingen vinden ieder jaar plaats in mei. 

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Over sommige zaken mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook  zaken waarin het bestuur pas na instemming van de MR een bepaald besluit kan uitvoeren.

Samenstelling MR
De MR bestaat voor het schooljaar 2022/2023 uit:

Oudergeleding
Mikail Suslu (2020-2023)
Ruud Smits (2021-2024)
Frederieke Engelbert van Bevervoorde (2021-2024)

Personeelsgeleding

Thomas Dickhoff (2020-2023)
Eva Mollema (2021-2024)
Yvette van der Star (2022-2025)


Mocht u vragen hebben, die u bij de MR wilt neerleggen, aarzelt u dan niet met een van de leden contact op te nemen. Dit kan per mail via MR@schoolverenigingwolters.nl.

Vergaderdata
MR: 
MR + bestuur 6 november 2022 en 4 april 2023

Notulen

Notulen van de MR zijn openbaar en kunnen derhalve opgevraagd worden bij de leden.

Verslag
Hierbij het verslag van de MR over schooljaar 2021-2022.