Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Specialistenbezoek

maandag 26 oktober 2015/Categorieën: Toelichting

Natuurlijk komt het weleens voor dat uw kind tijdens schooltijd een afspraak heeft bij de tandarts of een andere medisch specialist; dat is geen enkel probleem. Als het om structurele wekelijks terugkerende begeleiding gaat, ligt dat anders. Graag informeren wij u hierover.

Als een kind tijdens schooltijd een specialist bezoekt, leggen wij hierover verantwoording af aan  de leerplichtambtenaar en registreren wij deze vorm van verzuim als medisch verlof. Het is fijn als u de leerkracht tijdig op de hoogte stelt van het aanstaande bezoek. De leerkracht kan dan in voorkomende gevallen rekening houden met het lesprogramma van uw kind; bijvoorbeeld door een werkje alvast te laten maken. Als uw kind zo’n bezoekje heeft afgelegd dan kunt u onze registratie daarvan terugzien in het ouderportaal va ParnasSys.

Wellicht is het bij ouders minder bekend dat een behandeling tijdens schooltijd uitsluitend als geoorloofd verzuim geldt, als  deze behandeling niet structureel, maar bij uitzondering is. Structurele behandeling op indicatie zal dus buiten schooltijd georganiseerd moeten worden. In het geval ouders van mening zijn dat de behandeling echt niet anders georganiseerd kan worden, kan een schriftelijk  verzoek aan het algemene beleid worden getoetst. De school maakt in dat geval de afweging in hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed heeft op de uitvoering van het reguliere onderwijsprogramma. 

Wij verzoeken ouders dus vriendelijk om behandelafspraken met een terugkerend karakter buiten schooltijd te plannen.